Delovna skupina Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba - WISO

Predsedstvo: Slovenija

Cilj Delovne skupine Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba (WISO), ki jo je ustanovila X. Alpska konferenca leta 2009, je poiskati rešitve z integriranim pristopom za upravljanje velikih zveri in prostoživečih parkljarjev v sožitju z družbo. Delovna skupina presega strogo ekološki pristop in si prizadeva za uravnotežen pristop z upoštevanjem ekonomskih in družbenih vidikov. Naloge delovne skupine so v skladu s Protokolom Alpske konvencije »Varstvo narave in urejanje krajine« ter podpira prizadevanja pogodbenic za zaščito divjih živalskih in rastlinskih vrst, njihovo raznovrstnost in njihove habitate.

V trenutnem mandatu do XVIII. Alpske konference delovna skupina zasleduje naslednje cilje:

  • Spodbujanje izmenjave informacij, znanstvenih podatkov in izkušenj med delovnimi skupinami, da bi tako podprli postopke odločanja in usklajevali ukrepov glede velikih zveri. Del te izmenjave bodo tudi novice o ukrepih na ravni EU, mednarodni in nacionalni ravni (objava študij, politične odločitve, izjave o velikih zvereh ...);Izmenjava razpoložljivih/uporabljenih metod spremljanja in podatkov za velike zveri, ki so podlaga za razumevanje sposobnosti preživetja populacij po državah pogodbenicah.
  • Primerjanje uporabe in razlage režimov odstopanj iz Bernske konvencije in Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih) v zvezi z upravljanjem velikih zveri.
  • Predstavitev nacionalne sheme za uporabo ESRR za preventivne ukrepe (v okviru sedanje in naslednje SKP) in preučitev razvojev.
  • Izmenjevanje primerov najboljše prakse o prilagajanju upravljanja divjih kopitarjev glede na prisotost velikih zveri z vključitvijo širšega kroga strokovnjakov/deležnikov na simpoziju.


Kontakt
Rok Černe, Zavod za gozdove Slovenije
rok.cerne@zgs.gov.si

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.