Varstvo tal

Tla kot živa povezava med rastlinskim pokrovom in geološko podlago tvorijo kožo našega planeta. V tleh se prekrivajo trdna kamninska ovojnica, biosfera, zrak in hidrosfera. V primerjavi s človeško kožo je plast tal tanjša in izjemno ranljiva.

Tla so omejen vir in se niso zmožna obnoviti še za čas naslednjih nekaj generacij. Tla zagotavljajo številne storitve, ki so bistvene za življenja ljudi, in so osnova za izvajanje številnih dejavnosti človeka. Kljub svojemu izjemnemu pomenu za življenje rastlin, živali in ljudi so tla medij, ki mu je namenjeno veliko premalo pozornosti, kar potrjuje še vedno velika neraziskanost življenja v tleh. Peščica vitalnih tal vsebuje več živih organizmov, kot je ljudi na Zemlji.

Ohranjanje tal je zato izjemnega pomena! To še posebej velja za gorska območja, kot je območje Alp, kjer so zaradi strmega reliefa, plitvih tal in daljšega časa nastajanja, tla veliko bolj ranljiva in ogrožena. Dodaten izziv predstavljajo podnebne spremembe, ki so v gorskih območjih veliko bolj opazne kot v drugih regijah.

Zdrava tla so ključni dejavnik blažitve podnebnih sprememb in prilagajanja nanje, ohranjanja biotske raznovrstnosti in zagotavljanja prehranske varnosti. Vsak dan predvsem zaradi človekove dejavnosti izgubimo veliko količino zdravih tal, kar je v Alpah zaradi njihove omejene razpoložljivosti še toliko bolj pomembno.

Rodovitnost tal in izogibanje njihovi degradaciji, sta osnovna predpogoja za visoko kvaliteto življenja v Alpah.Pogodbenice Alpske konvencije so se zavzele za zmanjševanje »kvantitativnega in kvalitativnega poškodovanja tal, še posebno z uporabo za tla neškodljivih kmetijskih in gozdarskih proizvodnih postopkov, varčnim ravnanjem z zemljiščem in tlemi, zajezitvijo erozije kot tudi z omejitvijo zaprtja tal« (Alpska konvencija, točka 2d 2. člena). Poleg tega je XV. Alpska konferenca pozdravila deklaracijo »trajnostna raba in zaščita tal - združimo moči za naravo, ljudi in gospodarstvo«, pripravljeno s strani Akcijske skupine 6 EUSALP, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška.

Rezultati na področju varstva tal zahtevajo vztrajnost in nenehno prizadevanje, zato so dolgoročne strategije z ustreznimi sodelujočimi partnerji nujne. Pomembni so uspešni prvi koraki, vendar so za ključne vidike varstva tal potrebni dolgoročni pristopi. Potreben je strukturiran pristop za celovito in predvsem trajnostno vključevanje varstva tal v vsa tematska področja. Tako je bil oktobra 2022 na XVII. alpski konferenci sprejet »Dolgoročni akcijski načrt za izvajanje določb in deklaracij o varstvu tal v posebnem kontekstu alpskega prostora«.

Akcijska skupina 6 EUSALP »Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov«, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška tudi ​​obravnava temo o varstvu tal.

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Akcijska skupina 6 EUSALP »Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov«, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo varstva tal v eni od svojih podskupin.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.