Urejanje prostora

Prostor je omejen vir, podvržen številnim različnim potrebam uporabnikov. To še zlasti velja za Alpe, kjer je za človekovo bivanje primernih manj kot 20 % površine, saj so ostale površine prestrme, previsoko ležeče ali preveč oddaljene. Usklajevanje teh zahtev na trajnostni način preko državnih meja je ključnega pomena, zato je potreben močan in predan medresorski pristop za reševanje naraščajočega števila medsebojnih vprašanj na področju prostorskega razvoja in okrepitev trajnostnega razvoja alpskega prostora.

Pogodbenice Alpske konvencije so zastavile skupen cilj »zagotavljanja varčne in preudarne rabe ter zdravega, usklajenega razvoja celostnega prostora. Pri tem se posebej upošteva nevarnosti naravnih katastrof, preprečuje preveliko ali premajhno rabo ter ohranja oz. obnavlja naravne življenjske prostore. Zato sta potrebni celovita spoznava in ocena potreb po izrabi, daljnovidno integralno načrtovanje in določitev iz tega izhajajočih ukrepov« (Alpska konvencija, točka 2b 2. člena).

Protokoli in deklaracije

Tematska delovna telesa

Akcijska skupina 6 EUSALP »Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov«, ki jo vodita Stalni sekretariat Alpske konvencije in dežela Koroška, ​​obravnava temo prostorskega načrtovanja v eni od svojih podskupin.

Izbrane publikacije in dokumenti

Projekti

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.