EUSALP - Akcijska skupina 6

Alpska konvencija, skupaj z deželo Koroško, vodi Akcijsko skupino za ukrep 6 EUSALP, ki se ukvarja s temo "Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov ".

Ta Akcijska skupina (AS) se osredotoča na tri podpodročja:  

 • Prostorski razvoj in varstvo tal

 • V prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo (zaščita narave, družbeno-gospodarski in kulturni vidiki)

 • Celostno in trajnostno upravljanje z vodami 

Naloge Akcijske skupine vključujejo:

 • Prepoznavanje in podpiranje vključevanja relevantnih deležnikov

 • Priprava in izvajanje delovnega programa AS

 • Razvijanje posebnih meril za izbiranje ukrepov/projektov znotraj AS

 • Prepoznavanje ukrepov/projektov, ki jih je potrebno vključiti v delovni načrt EUSALP 

 • Prepoznavanje relevantnih virov financiranja za izvajane ukrepov/projektov ter za spremljanje njihovega izvajanja, vključno s spremljanjem in vrednotenjem do določenih ciljev in kazalnikov 

 • Spodbujanje politične razprave makro-regije glede Ukrepa 6, kot tudi zagotavljanje komunikacijo in prepoznavnost skupine

 • Povezovanje in sodelovanje z drugimi ukrepi za zagotavljanje koherentnosti in v izogib podvajanja dela pri izvajanju strategije

Poslovnik Akcijskih skupin EUSALPDogodki Akcijske skupine 6 EUSALPČlani Akcijske skupine 6 EUSALP

ALPGOV & EUSALP 

Vse vodje Akcijskih skupin EUSALP, vključno z Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in deželo Koroško, so projektni partnerji projekta AlpGov, katerih cilj je podpora izvajanja EUSALP-a preko kreiranja primernih struktur upravljanja in mehanizmov, ki se razvijajo v sklopu Programa Območje Alp

Strategiji Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP) je četrta makro-regijska strategija ustanovljena s strani Evropske unije za skupno reševanje izzivov, s katerimi se srečuje določeno geografsko območje (v tem primeru Alpska makro-regija) in ima koristi od okrepljenega sodelovanja za doseganje gospodarske, družbene in okoljske kohezije. 

Cilj EUSALP je promocija trajnostne gospodarske in družbene blaginje v alpski regiji z izboljšanjem privlačnosti, konkurenčnosti in povezljivosti tega območja, ob enem pa tudi ohranjanju okolja in zagotavljanju zdravega in uravnoteženega ekosistema.

Alpska konvencija je bila vključena v razvoj EUSALP od samega začetka. Leta 2011 je na XI. Alpski konferenci ustanovila Delovno skupino za makroregionalno strategijo za Alpe. Od leta 2019 ta Delovna skupina ne obstaja več.

Strategija zajema dva glavna dokumenta: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij in Akcijski načrt

EUSALP je sestavljen iz naslednjih glavnih tematskih področji politike in medsektorskih področji politike ter njihovimi ustreznimi cilji:

 1. Področje politike: Gospodarska rast in inovacije
  Cilj: Pravičen dostop do zaposlitvenih možnosti ob izkoriščanju visoke konkurenčnosti regije

 2. Področje politike: Mobilnost in povezljivost
  Cilj: trajnostna notranja in zunanja dostopnost

 3. Področje politike: Okolje in energija 
  Cilj: Bolj vključujoč okoljski okvir ter rešitve za zanesljivo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost

 4. Področje politike: Institucionalna vprašanja 
  Cilj: Zanesljiv model makroregionalnega upravljanja v alpski regij (da se izboljšata sodelovanje in usklajevanje ukrepov)

Tematska področja se izvajajo v okviru devetih Akcijskih skupin:

Področje politike  Ukrep  
Področje politike 1 Ukrep 1: Razvoj učinkovitega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema 
Vodenje: Regija Lombardija
 
Ukrep 2: povečanje gospodarskega potenciala strateških sektorjev 
Vodenje: Regija Auvergne-Rhône-Alpes
 
Ukrep 3: izboljšanje ustreznosti trga dela ter izobraževanja in usposabljanja v strateških sektorjih 
Vodenje: Avtonomna Provinca Trento
 
Področje politike 2 Ukrep 4: spodbujanje intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu
Vodenje: EZTS Tirolska-Južna Tirolska-Trento in Regija Jug (Provence Alpes-Côte d’Azur)
 
Ukrep 5: elektronske povezave za prebivalce in spodbujanje dostopa do javnih storitev
Vodenje: Švicarska delovna skupina za gorska območja in Avtonomna Regija Valle d’Aosta
 
Področje politike 3 Ukrep 6: Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov
Vodenje: Stalni sekretariat Alpske konvencije in Dežela Koroška
 
Ukrep 7: razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju EUSALP
Vodenje: Bavarska in Slovenija
 
Ukrep 8: izboljšanje obvladovanja tveganja in boljše obvladovanje podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem večjih tveganj za naravne nesreče
Vodenje: Bavarska in Avstrija
 
Ukrep 9: razvoj območja, da bi postalo vzorna regija za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo
Vodenje: Avtonomna Provinca Bolzano/Bozen in Regija Auvergne-Rhône-Alpes
 

Kako je Alpska konvencija vključena v EUSALP? 

Alpska konvencija bistveno prispeva k oblikovanju in izvajanju EUSALP-a kot aktivna opazovalka v "generalni skupščini" (politični nivo) in v "izvršilnem odboru" (nivo usklajevanja) strategije.

Kar zadeva njeno vpletenost na ravni izvajanja, je bilo Alpski konvenciji zaupano sovodenje Akcijske skupine 6 (skupaj z deželo Koroško). Sovodenje Akcijske skupine 8 si deli predsedujoči aktualne Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP Alpske konvencije. Člani Delovne skupine Promet in prešnje Platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije so aktivno vpleteni v delo Akcijskih skupin za ukrepa 4 in 7. Stalni sekretariat Alpske konvencije je tudi uradni opazovalec v Akcijskih skupinah 4 in 9.

Alpska konvencija je v procesu EUSALP zastopana skupaj s Predsedstvom in Stalnim sekretariatom, tesno pa sodeluje s Stalnim odborom ter različnimi tematskimi delovnimi telesi.

Da bi vam priskrbeli najboljše informacije na naši spletni strani, uporabljamo piškotke. Če želite nadaljevati z uporabo naše spletne strani, vas prosimo, da sprejmete njihovo uporabo.