EUSALP - Akcijska skupina 6

Alpska konvencija skupaj z deželo Koroško vodi Akcijsko skupino 6 (AS6) EUSALP, ki se ukvarja s temo »Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov«.

V obdobju od januarja 2020 do junija 2022 se AS6 osredotoča na krovno temo »Sodelovanje za krajine v času podnebne krize«. V osrčju aktivnosti AS6 so teme prostorsko načrtovanje in varstvo tal, prehrana in les ter voda. Te teme so sorodne krovni temi, kar omogoča, da je le-ta obravnavana z različnih zornih kotov.

Trajnostna raba virov in varstvo biotske raznovrstnosti ter krajine niso le same sebi namen, temveč je dokazano, da zelo pozitivno vplivajo tudi na lokalna gospodarstva. To je še posebej pomembno za sektorje, kot sta turizem in kakovostna proizvodnja hrane na območju Alp. Glavne aktivnosti AS6 se tako osredotočajo na dva glavna sklopa varstva in vrednotenja alpske naravne in kulturne krajine ter alpske prehranske dediščine.

AS6 je vključena tudi v serijo medsektorskih aktivnosti, med najpomembnejšimi sta prispevek k delu delovne skupine Multifunkcijski gozdovi in trajnostna raba lesa (TF MFSUT) ter sodelovanje z drugimi akcijskimi skupinami na strateškem prioritetnem področju politik »Prostorsko načrtovanje«. 

Naloge Akcijske skupine vključujejo:

 • Prepoznavanje in podpiranje vključevanja relevantnih deležnikov

 • Priprava in izvajanje delovnega programa AS

 • Razvijanje posebnih meril za izbiranje ukrepov/projektov znotraj AS

 • Prepoznavanje ukrepov/projektov, ki jih je potrebno vključiti v delovni načrt EUSALP

 • Prepoznavanje relevantnih virov financiranja za izvajane ukrepov/projektov ter za spremljanje njihovega izvajanja, vključno s spremljanjem in vrednotenjem glede določenih ciljev in kazalnikov

 • Spodbujanje politične razprave makroregije glede tem AS, kot tudi zagotavljanje komunikacije in prepoznavnosti skupine

 • Povezovanje in sodelovanje z drugimi akcijskimi skupinami za zagotavljanje koherentnosti in v izogib podvajanja dela pri izvajanju strategije

Program dela AS6 za obdobje 2020-2022 lahko najdete tukaj (na voljo samo v angleščini).

Poslovnik Akcijskih skupin EUSALP (na voljo samo v angleščini)Člani Akcijske skupine 6 EUSALP (na voljo samo v angleščini)2. mednarodna delavnica o teritorialnih blagovnih znamkahEUSALP POVZETEK POLITIK

Support EUSALP

Alpski prostor je mozaik ozemelj, sistemov upravljanja in tradicij. Strategija EU za Alpsko regijo (EUSALP) je namenjena krepitvi sodelovanj in sinergij med alpskimi državami in regijami, z namenom učinkovitejšega spoprijemanja s skupnimi izzivi. Šestnajst partnerjev, v okviru projekta Interreg Območje Alp Support EUSALP, omogoča dolgoročno spremljanje ciljev in prednostnih nalog EUSALP ter izvajanje dela devetih akcijskih skupin.

Na strateški ravni, projekt podpira implementacijo rezultatov v javno politiko. Na ravni zagovorništva namerava povečati prepoznavnost in okrepiti komunikacijo z občinstvom, vključno s splošno javnostjo in mladimi. Cilj projekta Support EUSALP je okrepiti sistem upravljanja EUSALP s krepitvijo zmogljivosti in usklajevanjem med sedmimi državami in 48 regijami v alpskem prostoru.

Strategiji Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP) je četrta makroregionalna strategija ustanovljena s strani Evropske unije za skupno reševanje izzivov, s katerimi se srečuje določeno geografsko območje (v tem primeru Alpska makro-regija) in ima koristi od okrepljenega sodelovanja za doseganje gospodarske, družbene in okoljske kohezije. 

Cilj EUSALP-a je promocija trajnostne gospodarske in družbene blaginje v alpski regiji z izboljšanjem privlačnosti, konkurenčnosti in povezljivosti tega območja, ob enem pa tudi ohranjanju okolja in zagotavljanju zdravega in uravnoteženega ekosistema.

Alpska konvencija je bila v razvoj EUSALP-a vključena od samega začetka. Že leta 2011 je na XI. Alpski konferenci ustanovila Delovno skupino za makroregionalno strategijo za Alpe, katere cilj je bil prispevati k skupnemu procesu EUSALP-a Od leta 2019 ta Delovna skupina ne obstaja več.

Strategija zajema dva glavna dokumenta: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij in Akcijski načrt

EUSALP je sestavljen iz naslednjih glavnih tematskih področji politike in medsektorskih področji politike ter njihovimi ustreznimi cilji:

 1. Področje politike: Gospodarska rast in inovacije
  Cilj: Pravičen dostop do zaposlitvenih možnosti ob izkoriščanju visoke konkurenčnosti regije

 2. Področje politike: Mobilnost in povezljivost
  Cilj: trajnostna notranja in zunanja dostopnost

 3. Področje politike: Okolje in energija 
  Cilj: Bolj vključujoč okoljski okvir ter rešitve za zanesljivo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost

 4. Področje politike: Institucionalna vprašanja 
  Cilj: Zanesljiv model makroregionalnega upravljanja v alpski regij (da se izboljšata sodelovanje in usklajevanje ukrepov)

Tematska področja se izvajajo v okviru devetih Akcijskih skupin:

Področje politike  Ukrep  
Področje politike 1 Ukrep 1: Razvoj učinkovitega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema 
Vodenje: Regija Lombardija
 
Ukrep 2: povečanje gospodarskega potenciala strateških sektorjev 
Vodenje: Regija Auvergne-Rhône-Alpes in regija Piemont
 
Ukrep 3: izboljšanje ustreznosti trga dela ter izobraževanja in usposabljanja v strateških sektorjih 
Vodenje: Avtonomna provinca Trento
 
Področje politike 2 Ukrep 4: spodbujanje intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornem prometu
Vodenje: EZTS Tirolska-Južna Tirolska-Trento in Regija Jug (Provence Alpes-Côte d’Azur)
 
Ukrep 5: elektronske povezave za prebivalce in spodbujanje dostopa do javnih storitev
Vodenje: Švicarska delovna skupina za gorska območja in Avtonomna regija Valle d’Aosta
 
Področje politike 3 Ukrep 6: Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov
Vodenje: Stalni sekretariat Alpske konvencije in Dežela Koroška
 
Ukrep 7: razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju EUSALP
Vodenje: Bavarska in Slovenija
 
Ukrep 8: izboljšanje obvladovanja tveganja in boljše obvladovanje podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem večjih tveganj za naravne nesreče
Vodenje: Bavarska in Avstrija
 
Ukrep 9: razvoj območja, da bi postalo vzorna regija za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo
Vodenje: Avtonomna provinca Bolzano/Bozen in Regija Auvergne-Rhône-Alpes
 

Kako je Alpska konvencija vključena v EUSALP? 

Alpska konvencija bistveno prispeva k oblikovanju in izvajanju EUSALP-a kot aktivna opazovalka v "generalni skupščini" (politični nivo) in v "izvršilnem odboru" (nivo usklajevanja) strategije.

Kar zadeva njeno vpletenost na ravni izvajanja, je bilo Alpski konvenciji zaupano sovodenje Akcijske skupine 6 (skupaj z deželo Koroško). Sovodenje Akcijske skupine 8 si deli predsedujoči aktualne Delovne skupine Naravne nesreče – PLANALP Alpske konvencije. Člani Delovne skupine Promet in nekdanje Platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije so aktivno vpleteni v delo Akcijskih skupin za ukrepa 4 in 7. Stalni sekretariat Alpske konvencije je tudi uradni opazovalec v Akcijskih skupinah 4, 7 in 9.

Alpska konvencija je v procesu EUSALP zastopana skupaj s Predsedstvom in Stalnim sekretariatom, tesno pa sodeluje s Stalnim odborom ter različnimi tematskimi delovnimi telesi.

 

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 12

Odgovorna poraba in proizvodnja

ciljev 15

Življenje na kopnem

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.