Sodelovanje v dobro alpskih mokrišč

Vsako leto je svetovni dan mokrišč posvečen nenadomestljivim in krhkim šotiščem, barjem in drugim mokriščem sveta. V alpski regiji izjemno cenimo ta dragocena območja, ki opravljajo številne ključne funkcije za ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo podnebja in zagotavljanja vode.

Barja so okolje, ki je še posebno bogato z ogljikom, in tako pripomorejo k odstranjevanju ogljikovega dioksida iz ozračja, s čimer blažijo podnebne spremembe. Hkrati so mokrišča v Alpah pod vedno večjim pritiskom zaradi naraščajoče pozidave, sprememb in intenzifikacije rabe tal ter podnebnih sprememb, ki ogrožajo njihovo sposobnost izvajanja številnih pomembnih ekosistemskih funkcij.

Alpska konvencija je zato njihovo zaščito uvrstila med svoje prioritete – 9. člen Protokola Varstvo tal je posvečen varstvu mokrišč. V sklopu svojega trenutnega mandata Delovna skupina Varstvo tal razvija dolgoročni akcijski načrt za izvedbo določil o varstvu tal v kontekstu Alp, kjer so šotišča, mokrišča in barja pomemben element. Dolgoročni akcijski načrt bo zagotovil kontinuiteto na področju varstva alpskih tal ter ustanovil dolgoročno usmeritev za različna tematska delovna telesa, ki se ukvarjajo s to temo.

V akcijski načrt sta prav tako vključeni prva in tretja smernica izvajanja na temo varstva tal Akcijskega načrta za podnebje 2.0. Te smernice določajo korake za zaščito, obnovo in izboljšanje kakovosti alpskih tal, vključno z mokrišči.

Čeprav so alpska šotišča relativno majhna, pa še vedno predstavljajo dom številnim redkim rastlinskim in živalskim vrstam ter igrajo ključno vlogo pri upravljanju z vodami v Alpah. Čezmejno sodelovanje in razvoj nacionalnih strategij za zaščito šotišč pregled politike Peatland Strategies in Europe priporoča kot pomemben način, da v celoti upoštevamo vrednost ekosistemskih storitev alpskih šotišč.

Primer takšnega sodelovanja je projekt »Alpska šotišča in varstvo podnebja«, ki ga financira nemško Zvezno ministrstvo za okolje, varstvo narave, jedrsko varnost in varstvo potrošnikov (BMUV). Projekt raziskuje, kako lahko varstvo alpskih šotišč prispeva k varstvu podnebja. Njegov namen je prav tako ustanoviti omrežje deležnikov v alpski regiji in spodbujati izmenjavo med njimi na področju izvajanja ukrepov za varstvo podnebja.

#Mednarodni dnevi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.