Odkrivanje sinergij med tematskimi delovnimi telesi

Nedavna delavnica tematskih delovnih teles je služila kot prva izmenjava med njimi od začetka mandatnega obdobja 2021–2022. Spletno delavnico, ki je potekala 17. junija, je organiziral Stalni sekretariat Alpske konvencije v sodelovanju s švicarskim predsedstvom. Ob tej priložnosti so si člani delegacij pogodbenic, opazovalk in strokovnjaki Alpske konvencije lahko izmenjali informacije o trenutnih aktivnostih in identificirali dodatne sinergije med delovnimi procesi različnih teles in razpravljali o predstavljenih vsebinah.

Tematska delovna telesa, ki jih sestavljajo delegirani predstavniki pogodbenic in opazovalk, izvajajo ključno znanstveno in konceptualno delo, ki predstavlja temelje za odločitve Alpske konference. Dogajanje v desetih tematskih delovnih telesih in nekaj dodatnih strokovnih skupinah je pestro, saj sledilo številnim prednostnim nalogam.

Ravno to je bil razlog, da je izbrani format delavnice obsegal kratke intervjuje s predsedujočimi vseh delovnih teles, ki so ponudili vpogled v prioritete, delovne procese in cilje vsake skupine. To je bilo še posebej zanimivo zaradi dveh novih delovnih teles, ki ju je ustanovila XVI Alpska konferenca decembra 2020: Delovne skupine Prostorsko načrtovanje in trajnostni razvojAd hoc delovne skupine za pripravo 9. Poročila o stanju Alp in Ad hoc delovne skupine za pripravo Večletnega programa dela 2023-2030.

Rdeča nit vseh intervjujev je bil pomen sodelovanja z drugimi skupinami, ki je ključno zaradi tematske povezanosti večine dela tematskih delovnih teles. To se kaže v Akcijskem načrtu za podnebje 2.0, ki ga je pred kratkim objavil Posvetovalni odbor za alpsko podnebje. Akcijski načrt predstavlja temelj za podnebno odporno in podnebno nevtralno alpsko regijo in vključuje potrebo po sodelovanju na različnih tematskih področjih Alpske konvencije. Da bi dosegli ta cilj je torej nujno, da različna telesa sodelujejo med seboj.

Predsedujoči so prav tako imeli priložnost spregovoriti o izzivih, s katerimi se njihove skupine soočajo, vključno z omejitvami spletnih srečanj, in o tem, kako se s temi izzivi soočiti. Številni predsedujoči so poudarili pomen ustvarjanja novih omrežij in vzpostavljanja stikov z drugimi delovnimi telesi ter potrebo po vzdrževanju in krepitvi obstoječih stikov. Diseminacija rezultatov in njihova uporaba s strani odločevalcev sta ključni in zahtevata podporo tudi drugih institucij, ne le tistih, iz katerih prihajajo člani skupin.

 

»Delavnica za tematska delovna telesa je ponudila prostor za vključevanje, razpravo in delitev idej. Želim se zahvaliti vsem predsedujočim in članom za vaš trud in energijo, ki jo vlagate v izpolnjevanje mandatov in programov dela! Prepričana sem, da boste uspešni.« - Alenka Smerkolj, generalna sekretarka Alpske konevncij

#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.