Ad hoc delovna skupina za pripravo 10. Poročila o stanju Alp

Alpska konvencija vsaki dve leti objavi Poročilo o stanju Alp (RSA), poglobljeno analizo tem, ki so še posebej pomembne za Alpe. Poročila predstavljajo rezultat skupinskega dela mednarodnih skupin in obravnavajo okoljske, gospodarske in družbene tematike na nivoju celotnih Alp, hkrati pa obravnavajo tudi vsako posamezno alpsko državo. Ta pristop v kombinaciji s strokovnim znanjem delegatov pogodbenic in opazovalk predstavlja zmes znanosti in politike. S tem pripomore k prepoznavanju dinamik v Alpah ter nudi skupna priporočila ali predloge za ukrepanje. Za izpolnitev te pomembne in ambiciozne naloge je XVII. Alpska konferenca ustanovila ad hoc delovno skupino za pripravo RSA 10, ki se ukvarja s temo kakovost življenja.

Na dojemanje kakovosti življenja vplivajo ozemeljske okoliščine ter individualna in družbena pričakovanja ter želje ljudi, ki na določenem območju živijo. To dojemanje vključuje deljene ideje o tem, kaj je pomembno, da bo življenje bolj prijetno, dostopno in manj naporno na nekem skupnem ozemlju. Razumevanje teh vidikov lahko pripomore k oblikovanju politik in iskanju sinergij za izboljšanje kakovosti življenja.

S tem namenom se je slovensko predsedstvo Alpski konvenciji odločilo prvič obravnavati to temo na celosten način in posvetiti RSA 10 kakovosti življenja. Poročilo bo obravnavalo različne vidike kakovosti življenja v različnih delih alpske regije, s čimer bo prispevalo k razumevanju celotne situacije. Poleg tega bo zagotovilo vpogled v pripravo politik tajnostnega razvoja, ki se osredotočajo na blaginjo ljudi.

Leto 2023 je minilo v znamenju aktivnih priprav poročila RSA 10. Ad hoc delovna skupina RSA 10 se je sestala štirikrat, od tega trikrat v živo: januarja v Innsbrucku (AT), junija v Radovljici (SI) in septembra v Bolzanu/Boznu (IT). Začetne dejavnosti so bile namenjene razpravi o ciljih, ciljnih skupinah in strukturi poročila. Slednja je bila potrjena na 76. seji Stalnega odbora v Radovljici. Delovna skupina se je dogovorila, da bo najprej izvedena znanstvena analiza, ki bo vključevala analizo stanja na področju kakovosti življenja, prikazano s kazalniki in zemljevidi, poročilo o vsealpski raziskavi kakovosti življenja, okvir upravljanja kakovosti življenja ter splošni pregled koncepta kakovosti življenja in doslej opravljenih študij na to temo za alpski prostor. Poleg tega so bila opredeljena in opisana glavna tveganja.

  • Na podlagi tega dogovora so bile pregledane obstoječe zbirke podatkov in podatki ter v skladu z dogovorjenim konceptom kakovosti življenja (ESPON-ovim konceptom teritorialne kakovosti življenja, prilagojenim za potrebe alpskega prostora) določeni temeljni kazalniki.
  • Za nekatere kazalnike so bili izdelani zemljevidi, za ostale pa druga vrsta grafičnega prikaza. Vzporedno je bila pripravljena anketa, ki je bila konec maja izvedena na celotnem alpskem območju. Anketa je bila odprta skoraj tri mesece, za analizo pa je bilo uporabnih 3.000 odgovorov. Zbrane so bile informacije o zadovoljstvu s kakovostjo življenja na splošno in še posebej s petimi elementi (okolje, infrastruktura in storitve, delovne in finančne razmere, družbeni odnosi in upravljanje) ter podrobnejše informacije o javnem prometu, cenovno dostopnih stanovanjih, sekundarnih stanovanjih, dejavnikih, ki vplivajo na kakovost življenja, in predvidenih spremembah kakovosti življenja v prihodnosti.
  • Pri tretji vzporedni dejavnosti, analizi upravljanja v podporo kakovosti življenja, so člani delovne skupine odgovarjali na vprašanja v vnaprej pripravljeni obliki, pozneje pa je potekalo zbiranje primerov dobrih praks. To je potekalo z namenom zbiranja dokazov in dobrih rešitev, s katerimi bi države, regije in lokalne skupnosti Alpske konvencije lahko izboljšale kakovost življenja za svoje prebivalce. Na zadnji delavnici v Bolzanu/Boznu je bila izvedena delavnica za opredelitev izzivov in priporočil kot izhodišče za razpravo o tem, kaj bi morala vsebovati priporočila poročila RSA 10.

Leto 2023 se je na podlagi opravljenih raziskav in prispevkov članov delovne skupine zaključilo z dokončnim oblikovanjem znanstvenega poročila, ki bo služilo kot tehnična priloga k RSA 10. Priprava osnutka poročila RSA 10 v skladu z odobreno strukturo bo glavna dejavnost delovne skupine v letu 2024.

Kontakt: 
Tomaž Miklavčič, Ministrstvo za naravne vire in prostor
tomaz.miklavcic1@gov.si

Pregled aktivnosti, dokumentov in rezultatov  

 

 

 

 

Nazaj na seznam

Cilji trajnostnega razvoja

ciljev 3

Zdravje in dobro počutje

ciljev 11

Trajnostna mesta in skupnosti

ciljev 15

Življenje na kopnem

ciljev 1

Odprava revščine

ciljev 2

Odprava lakote

ciljev 4

Kakovostno izobraževanje

ciljev 5

Enakost spolov

ciljev 6

Čista voda in sanitarna ureditev

ciljev 7

Cenovno dostopna in čista energijay

ciljev 8

Dostojno delo in gospodarska rast

ciljev 9

Industrija, inovacije in infrastruktura

ciljev 13

Podnebni ukrepi

ciljev 16

Mir, pravičnost in močne institucije

ciljev 17

Partnerstva za doseganje ciljev

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.