Majno območje, velika vloga: Poklon alpskim šotiščem

Na svetovni dan mokrišč želimo izpostaviti pogosto spregledano, vendar vitalno vlogo, ki jo imajo mokrišča v alpskem svetu. Mokrišča imajo številne pojavne oblike, od šotišč, barij in rek do ledeniških jezer. Njihova podpora edinstvenim ekosistemom in storitvam je podstat družbenega in gospodarskega življenja ljudi širom celotnih Alp.

Šotišča v alpskih regijah so pogosto bistveno manjša kot v nižje ležečih območjih, kljub temu pa predstavljajo pomembno življenjsko okolje redkih rastlinskih in živalskih vrst, še vedno lahko skladiščijo velike količine ogljika ter igrajo ključno vlogo pri upravljanju z vodami. Varstvo in obnavljanje šotišč pripomore k varstvu biotske raznovrstnosti in lahko bistveno prispeva k blaženju podnebnih sprememb ter ciljem nacionalnih in mednarodnih okoljskih politik.

Trajnostni razvoj, obnavljanje in ohranjanje šotišč v alpski regiji pa so lahko uspešno le, če se jih hkrati lotimo na različnih upravnih ravneh in na različnih področjih. Alpska konvencija je s svojimi mednarodnimi in medsektorskimi mehanizmi opremljena za lajšanje takšnega čezmejnega sodelovanja.

9. člen Protokola Alpske konvencije o varstvu tal prepoznava vitalno vlogo šotišč ter izpostavlja pomembnost ohranjanja šotnih tal. Podpisnice Konvencije se zavezujejo k varovanju močvirij in upravljanju šotišč na trajnosten način tako v alpskem visokogorju kot tudi v nižinah.

Čeprav šotišča predstavljajo sorazmerno majhen delež alpske krajine, pa so vseeno podvržena grožnjam spreminjajočega se podnebja, spremembam rabe tal ter drugim pritiskom. Svetovni dan mokrišč je priložnost, da ponovno okrepimo svoje zaveze za varstvo, obnavljanje in trajnostni razvoj šotišč in mokrišč širom alpskega sveta in izven njega. Le tako bomo lahko zagotovili bolj zdravo in boljše okolje za prihodnje generacije.

#Mednarodni dnevi
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.