Švicarsko predsedovanje Alpski konvenciji

Na XVI. Alpski konferenci, ki je potekala 10. decembra 2020, je Švica od Francije prevzela predsedovanje Alpski konvenciji za obdobje 2021-2022.

Švica namerava skupaj s preostalimi alpskimi državami, Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in opazovalkami promovirati varstvo podnebja in prilagajanje na podnebne spremembe v alpski regiji.

V času svojega dvoletnega predsedovanja se Švica osredotoča na tri področja: podnebje kot glavno temo, poleg tega pa še trajnostni promet ter alpska mesta.

 • Z Alpskim sistemom podnebnih ciljev in Akcijskim načrtom za podnebje 2.0 si je Alpska konvencija zadala cilj, da Alpe naredi podnebno nevtralne in podnebno odporne. Švica želi prispevati k temu cilju in v ta namen načrtuje številne projekte.
 • Ravni mobilnosti in zahteve po kapacitetah na prometnih omrežjih so v Alpah visoke, hkrati pa so Alpe tudi zelo občutljivo naravno okolje. Da bi ohranjali čim manjši vpliv na okolje, si Švica prizadeva za promet, ki je prijazen do virov, in za dvig ozaveščenosti o edinstvenem naravnem okolju Alp.
 • Poleg tega želi Švica dati z naslavljanjem okoljskih in družbenih izzivov dati nov zagon tudi urbanim območjem v Alpah. Promovirala bo trajnostno gradnjo in obnovo v Alpah ter prikazala, da se alpska mesta lahko prilagodijo na podnebne spremembe z ukrepi prostorskega načrtovanja.

NAČRT V PETIH TOČKAH: projekti in dogodki

V okviru treh tematskih področij Švica v okviru svojega predsedovanja izvaja načrt v petih točkah: kolesarski turizem, »Ura za podnebje«, trajnostna gradnja in obnova v Alpah, alpska mesta in politika modalnega prehoda.

Med letoma 2021 in 2022 bo organizirana serija dogodkov in projektov, ki bodo zbližali deležnike v alpski regiji. Ključni element v tem kontekstu za pa švicarsko predsedstvo pomeni aktivno vključevanje mladih v različne projekte.

 1. Kolesarski turizem: Prvi dogodek, ki je potekal 22. aprila 2021, je bila mednarodna konferenca »MoVe the Alps«. Tekom konference so udeleženci razpravljali o tem, kako promovirati trajnostni in podnebju prijazen kolesarski turizem v alpski regiji. Tekom poletja bo potekal YOALIN 2021, kjer osrednjo vlogo igrajo mobilnost s kolesom, vlakom in peš.
 2. Ura za podnebje: 5. junija 2021, na mednarodni dan okolja, je Švica predstavila Uro za podnebje. S tem decentraliziranim dogodkom želi prikazati pestrost majhnih in velikih podnebnih ukrepov v alpski regiji. 
 3. Trajnostna gradnja in obnova v Alpah: V sklopu 10. obletnice arhitekturne nagrade Constructive Alps, je 10. junija na to temo potekala konferenca.
 4. Alpska mesta: 9. Poročilo o stanju Alp se bo osredotočalo na alpska mesta. Alpski urbani prostori bodo prvič postavljeni v ospredje, potekala pa bosta pregled in razprava o njihovih podnebnih, okoljskih in družbenih izzivih. Skupaj z alpskimi mesti in drugimi partnerji bo Švica prav tako začela projekt »Podnebni ukrepi za alpska mesta«, ki vključuje lokalno prebivalstvo in promovira podnebju prijazne ukrepe v Alpah. Delavnica za izmenjavo izkušenj na temo podnebnega ukrepanja v alpskih mestih je bila organizirana 18. junija 2021.
 5. Politika modalnega prehoda: Švicarsko predsedstvo želi okrepiti koordinacijo med alpskimi državami na področju tranzitnega prometa in prehoda alpskega prometa s cest na železnice, kar predstavlja ključni steber za trajnostno prometno politiko. Namen je vzpostaviti forum za razprave o podnebnih in prometnih ciljih med državami.

Švica prav tako vodi participatorni proces priprave novega Večletnega programa dela Alpske konference za obdobje 2023-2030.

  X

  We are using cookies.

  We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.