Nemško predsedovanje 2015-2016

Besedilo nemškega predsedstva Alpski konvenciji (2015-2016)

Zvezna republika Nemčija je v letih 2015 in 2016 predsedovala delovnim telesom Alpske konvencije. S XIV. Alpsko konferenco se je 13. oktobra 2016 zaključilo nemško predsedovanje, ki je prešlo na AvstrijoZvezna republika Nemčija in Svobodna država Bavarska, edina nemška dežela na območju Alpske konvencije, sta nemško predsedovanje oblikovali skupaj.

Na podlagi Okvirne konvencije, njenih protokolov in deklaracij ter v skladu z Večletnim programom dela 2011-2016 je Nemčija v tesnem sodelovanju s pogodbenicami, opazovalkami, civilno družbo, alpskimi omrežji in Stalnim sekretariatom konkretno doprinesla k ohranjanju in razvoju edinstvene naravne in kulturne krajine Alp v letih 2015 in 2016. 

Kaj nam je bilo pomembno 

V ospredju naših aktivnosti je bila vedno celostna politika za zagotavljanje varstva in v enaki meri trajnostnega razvoja alpskega prostora, kot to zahteva Alpska konvencija. Nemčija je pri tem posebno pozornost posvetila politiki "zelenega gospodarstva v Alpskem prostoru". V ospredju našega programa je bilo izvajanje in dojemanje Alpske konvencije blizu praksi in na kraju samem. V ta namen je bila dana pobuda za celo vrsto konkretnih skupnih projektov alpskih držav. Zlasti se je z namenom razvoja novih projektov koristil program sodelovanja INTERREG V-B - Območje Alp za obdobje 2014 do 2020 z njegovim transnacionalnim sodelovanjem, ki ga financira EU. Oktobra 2016 je program Območje Alp odobrilo 23 nadaljnjih projektov. V obdobju 2017 do 2019 bo Zvezno ministrstvo za okolje dalo na voljo sredstva v okviru nacionalnega sofinanciranja za skupaj sedem projektov (AlpES, AlpGov, ALPBIONET2030, Links4Soils, GaYA, PlurAlps, YOUrALPS). 

Strokovno znanje, poznavanje in razumevanje posebnosti alpskega prostora se prepletajo v delovnih skupinah in platformah Alpske konvencije. Tem delovnim telesom smo zato pripisali izredno odgovorno vlogo pri razvoju skupnih projektov in uporabi njihovih rezultatov. 

Alpski konvenciji lahko vdahnemo življenje le skupaj s prebivalkami in prebivalci alpskega prostora. Civilna družba in alpska omrežja so pomembni partnerji nemškega predsedstva. Zvezno ministrstvo za okolje je finančno podprlo projekte alpskih omrežij in nevladnih organizacij v višini več kot 1,4 milijona evrov. S temi skupnimi projekti je bil vsebinsko pripravljen in izveden AlpskiTeden 2016 pod motom "Alpe & ljudje". Povezovanje Alpskega tedna in XIV. Alpske konference je alpskim omrežjem in prebivalcem v Alpah omogočilo neposreden dialog s politiko. 

Govor dr. Barbare Hendricks ob zaključku nemškega predsedovanja Alpski konvenciji
Več informacij in publikacije nemškega predsedstva 2015-2016


Uvodnik

Dr. Barbara Hendricks 
Zvezna ministrica za okolje 

21. novembra sem od Italije prevzela predsedovanje Alpski konferenci za naslednji dve leti. Kot vodilna pristojna za Alpsko konvencijo v okviru nemške zvezne vlade se veselim svoje odgovornosti, da bom lahko v tem času skupaj z vsemi alpskimi državami prispevala k trajnostnemu razvoju alpskega prostora. Zavedam pa se, da so pričakovanja do nas visoka. Alpski konvenciji lahko vdahnemo življenje le skupaj s prebivalkami in prebivalci alpskega prostora. Zato želim za skupne izzive senzibilizirati bistvene deležnike pogodbenic, alpskih omrežij in civilne družbe. Na podlagi Alpske konvencije, njenih protokolov ter Večletnega programa dela Alpske konvencije so pristojni uradi na zvezni ravni in na Bavarskem sprejeli program nemškega predsedovanja. Vodilo nemškega programa smo izbrali zavestno: "Alpe – simbol evropske raznolikosti". Raznolikost v Evropi pomeni za nas med drugim raznolikost kultur alpskih držav, biološko pestrost občutljivih alpskih gorskih regij, vključevanje v evropske procese prometnih tokov, razvoja infrastrukture in trenutno vključevanje Alpske konvencije v razvoj evropske makroregionalne strategije za alpsko regijo. 

Celostna politika za zagotavljanje varstva in v enaki meri trajnostnega razvoja, kar je zahteva Alpske konvencije, je v ospredju naših načrtovanih aktivnosti. Pristop "zelenega gospodarstva" bo rdeča nit mnogih tem: denimo ekološkega omrežja, hribovskega kmetijstva, gorskega gozda, turizma, prometa in upravljanja z vodami. S svojimi kolegi iz drugih držav smo se na Alpski konferenci v Torinu dogovorili, da bomo temo "zelenega gospodarstva" poglobljeno obravnavali v šestem Poročilu o stanju Alp. Nemški zvezni urad za okolje bo vodil skupino ekspertov. 

V ospredju našega programa je izvajanje in dojemanje Alpske konvencije blizu praksi in na kraju samem. V ta namen bomo pripravili konkretne skupne projekte in dali na voljo tudi nacionalna sredstva sofinanciranja. Zlasti želimo intenzivno koristiti INTERREG program Območje Alp 2014-2020, ki ga financira EU, z njegovim transnacionalnim sodelovanjem. 

Strokovno znanje, poznavanje in razumevanje posebnosti alpskega prostora se prepletajo v delovnih skupinah in platformah Alpske konvencije. Tem delovnim telesom, ki delujejo po načelu od spodaj navzgor, pripisujem izredno odgovorno vlogo pri razvoju skupnih projektov in izvajanju njihovih rezultatov. Nemčija se namerava v okviru predsedovanja še posebej angažirati v nekaterih ekspertnih skupinah. Naj na tem mestu izpostavim nekatere: 

  • Platforma za ekološko omrežje, ko jo bo vodil Zvezni urad za varstvo narave,
  • Platforma za upravljanje z vodami v Alpah, ki jo želimo voditi skupaj z Italijo in katere sopredsedovanje bo prevzela Bavarska, ter
  • novo ustanovljena Delovna skupina "Trajnostni turizem", za katero sta se Nemčija in Italija dogovorili za sopredsedovanje.

Cilj nemškega programa bo tudi prispevek k izvajanju vseh protokolov Alpske konvencije. Vodilno pristojna zvezna ministrstva in Svobodna država Bavarska načrtujejo na tem področju lastne aktivnosti. Želim povezati Alpski teden in Alpsko konferenco, kot je to izvedlo predzadnje predsedstvo Švice. Alpski teden 2016 bo v povezavi s XIV. Alpsko konferenco omogočil neposredno izmenjavo izkušenj med alpskimi omrežji, nevladnimi organizacijami, prebivalci in politiko. 

Civilna družba in alpska omrežja sta osrednja partnerja nemškega predsedstva. Z nekaterimi med njimi smo že pred začetkom nemškega predsedovanja dogovorili skupne projekte. Naj navedem Omrežje občin "Povezanost v Alpah", "Mrežo zavarovanih območij v Alpah ALPARC" ter Mednarodno komisijo za varstvo Alp CIPRA. Ti projekti bodo trajali dve leti in bodo vsebinsko pripravili Alpski teden 2016 v dolini Achental. Naš program predvideva, da bomo aktivno sooblikovali prispevek Alpske konvencije v procesu priprave Makroregionalne strategije za Alpsko regijo (EUSALP), ki jo je potrdil Evropski svet. Pri tem se opiramo na 25 let izkušenj in sodelovanja v okviru Konvencije. Kot vodilnega deležnika pri oblikovanju procesa na kraju samem vidimo regije. Slednje bomo upoštevali tudi organizacijsko, saj bo Bavarska predsedovala Delovni skupini za makroregionalno strategijo za Alpe. Zame je odločilnega pomena, da se skozi proces oblikovanja EUSALP ustvari dejanska dodana vrednost za okolje in da ne bomo oblikovali le obsežnih dokumentov in birokratskih struktur. 

Pri konkretnih aktivnostih v naslednjih dveh letih računam na podporo Stalnega sekretariata kot izkušenega in zanesljivega partnerja. Veselim se intenzivnega sodelovanja z generalnim sekretarjem Markusom Reitererjem in njegovo mednarodno ekipo. Močno upam, da se bomo lahko na XIV. Alpski konferenci, 13. oktobra 2016 na Herrenchiemseeju, ozrli na dobre rezultate in jih predali Avstriji kot naslednji predsedujoči.

 

X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.