Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 – smernice za podnebno odporne in nevtralne Alpe

Z velikim veseljem najavljamo objavo Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje v Alpah 2.0, ki je bil izoblikovan pod okriljem Posvetovalnega odbora za alpsko podnebje (ACB) in potrjen na XVI. Alpski konferenci. Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 je nabor konkretnih ukrepov za doseganje ciljev, opredeljenih v Alpskem sistemu podnebnih ciljev 2050 – strategiji Alpske konvencije, ki sloni na prednostih vse-alpskega sodelovanja za uspešno prilaganje in blaženje podnebnih sprememb na celotnem območju Alp.

Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 sledi srednjeročnemu programu, ki je vezan na obdobje od petih do desetih let, s poudarkom na izvajanju učinkovitih ukrepov za doseganje podnebnih ciljev na področju: prometa, energije, turizma, naravnih nesreč, vode, prostorskega načrtovanja, tal, gorskega kmetijstva in gozdarstva, ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Načrt obsega celosten pregled horizontalnih tem, ukrepov na občinski ravni ter raziskovalno dejavnost in razvoj za nadgradnjo regionalnih, nacionalnih in globalnih strateških načrtov. V ospredju so potrebe in priložnosti v alpski regiji ter jasne smernice, ki temeljijo na zaporedju konkretnih ukrepov (korakov) za doseganje cilja podnebno nevtralnih in odpornih Alp do leta 2050.

Od 30 smernic, ki jih je ABC začrtal skupaj s Tematskimi delovnimi telesi Alpske konvencije ter zunanjimi strokovnjaki, je bilo 16 prepoznanih kot prednostnih. Ocena sloni na kriterijih: vse-alpska relevantnost in neposredna združljivost z Alpsko konvencijo, preoblikovalni značaj, podpora nosilcev političnih odločitev ter možnost hitre implementacije.

Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0 poziva k medsektorskemu in čezmejnemu delovanju ter zapolnjuje vrzeli med cilji in ukrepi za obvladovanje podnebnih sprememb v Alpah – enega najbolj perečih, občih izzivov, s katerim se srečujemo v tej regiji.

Deset skupnosti se je že zavezalo k uresničitvi Akcijskega načrta za podnebje v Alpah 2.0 – vabimo vas, da se jim pridružite na alpineclimate2050.org!

Prenos Akcijskega načrta za podnebje v Alpah 2.0 (prevedenega tudi v francoski, nemški, italijanski in angleški jezik).

Za posredovanje tiskanega izvoda poročila brez aneksa lahko zaprosite pri Stalnem sekretariatu.

#Novice tematskih delovnih teles
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.