Rezultati preteklega leta in pol: nova spoznanja o pomembnih temah

Po tem, ko je bila julija uspešno izvedena prva virtualna seja Stalnega odbora, je tudi njegova 70. seja 21. in 22. oktobra 2020 potekala preko spleta. Ta zadnja seja Odbora v okviru francoskega predsedovanja je bila posvečena pripravi sklepov za XVI. Alpsko konferenco, kjer se bodo 10. decembra v virtualnem okolju zbrali ministri in drugi visoki predstavniki. Glavne teme na dnevnem redu so prihodnji rezultati glavnih poudarkov francoskega predsedovanja: upravljanje z vodami, biotska raznovrstnost gora in kakovost zraka.  Podpisnice in opazovalke so prav tako proučile Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0, poleg tega pa so tematska delovna telesaposredovala tudi svoja poročila in predloge mandatov za prihodnji dve leti.

Upravljanje z vodamiNapodlagi rezultatov konferenceVodni viri in alpske reke: prilagajanje na izzive podnebnih sprememb, ki je potekala februarja 2020 v Annecyju, ter rezultatov nekdanje Platforme Upravljanje voda v Alpah je bila osnovana Deklaracija o celostnem in trajnostnem upravljanju voda v Alpah, ki bo v sprejem predložena XVI. Alpski konferenci. Deklaracija vključuje zaveze pogodbenic glede zaščite divjih rek, prilagajanja na podnebne spremembe, bolj gospodarne rabe (redkih) vodnih virov, preudarnega upravljanja z malimi hidroelektrarnami ter razvoja mednarodnega sodelovanja in čezmejnega upravljanja z vodami.

Biotska raznovrstnost – Biotska raznovrstnost gora je še posebej ranljiva, na preizkušnjo pa jo postavljajo tudi podnebne spremembe ter intenziven turizem. Francosko predsedstvo je predlagalo politični prispevek Alpske konvencije k procesu Konvencije o biološki raznovrstnosti po letu 2020. V posvetovanju s pogodbenicami in opazovalkami je bil pripravljen osnutek Deklaracije o varstvu biotske raznovrstnosti gora in njena promocija na mednarodni ravni, ki bo predložena v sprejem XVI. Alpski konferenci. Njena sporočila bodo promovirana na globalni virtualni konferenci o biotski raznovrstnosti, ki jo bo organiziralo francosko predsedstvo 13. januarja 2021, pred Svetovnim kongresom IUCN o varstvu narave in konferenco COP15 Konvencije o biološki raznovrstnosti.

Kakovost zraka8. Poročilo o stanju Alp (RSA 8) predstavlja prvi konkretni prispevek k izvajanju ciljev Alpske konvencije na tem področju. S potrditvijo Alpske konference bo poročilo prikazalo, v kolikšni meri alpske doline prizadene onesnaženje zraka, izpostavilo dobre prakse za izboljšanje kakovosti zraka ter pripravilo teren za njihovo izvajanje širom Alp.

Akcijski načrt za podnebje v Alpah 2.0Prvi Akcijski načrt Alpske konvencije za podnebje v Alpah je bil sprejet leta 2009. V preteklem letu je Posvetovalni odbor za alpsko podnebje (ACB) v tesnem sodelovanju s preostalimi tematskimi delovnimi telesi in drugimi strokovnjaki razvil serijo konkretnih kratkoročnih in srednjeročnih ukrepov, t. i. smernic izvajanja, za udejanjanje Alpskega sistema podnebnih ciljev 2050. Te smernice predstavljajo jedro Akcijskega načrtaza podnebje v Alpah 2.0, ki bo posredovan Alpski konferenci. Začetek mreženja za oblikovanje skupin izvajalcev se je zgodil v obliki virtualne delavnice 15. in 16. septembra 2020, proces pa podpira tudi spletna stran ACB: www.alpineclimate2050.org.

Druge teme – Poleg navedenega so vsa tematska delovna telesa Alpske konvencije vložila veliko truda v pripravo rezultatov trenutnih mandatov. Tekom preteklega leta in pol so potekale številne izmenjave med strokovnjaki in deležniki, izvedene so bile analize, pripravljena pa so bila tudi konkretna orodja in priporočila, ki bodo predstavljena na prihajajoči Alpski konferenci. Razprava je tekla tudi o predlaganih mandatih tematskih delovnih teles ter programu švicarskega predsedovanja.

Generalna sekretarka, Alenka Smerkolj»Predanost pogodbenic, opazovalk in deležnikov, da se zavzamejo za zaključke te seje je ključna sestavina za izpolnitev dolžnosti Alpske konvencije. Zanesljiva partnerstva in združene moči so zdaj še bolj pomembne kot kadarkoli za krepitev odpornosti Alp, kar je v najboljšem interesu ljudi, ki živijo na območju Alpske konvencije. Čeprav je bilo leto 2020 očitno polno izzivov, a kljub temu je prineslo veliko pozitivnih stvari, kot smo lahko videli tekom te intenzivne seje Stalnega odbora.«

#Institucionalni
X

We are using cookies.

We are using cookies on this web page. Some of them are required to run this page, some are useful to provide you the best web experience.