Platforma Hribovsko kmetijstvo

Predsedstvo: Avstrija
Splošne strukturne spremembe v kmetijstvu in s tem povezano vedno obsežnejše odseljevanje z gorskih kmetijskih območij je v zadnjih desetletjih v celotnem alpskem prostoru povzročilo okrepljeno koriščenje teh površin. Ta razvoj je pripeljal do vedno obsežnejšega opuščanja površin z mejnim donosom ob koncentraciji na obdelovanje površin v boljših legah. 
 
Alpska konvencija je Platformo Hribovsko kmetijstvo ustanovila na XI. Alpski konferenci leta 2011. Utemeljitev med drugim poudarja pomen, ki ga je kmetijstvo imelo in ga še vedno ima v alpskem prostoru in ga bo na hribovskih območjih imela tudi v prihodnje kot temelj za ohranjanje primerne gostote poseljenosti, preskrbo prebivalstva s hrano, pridelavo tipičnih kakovostnih kultur, ohranjevanje in vzdrževanje kulturne krajine, med drugim tudi zaradi njene turistične rabe ter tudi zaradi varstva tal pred erozijo, plazovi in poplavami. 
 
V obdobju 2017-2018 se Platforma osredotoča na sledeča tri tematska področja: prehranska varnost; hribovsko kmetijstvo in energija iz biomase in drugih obnovljivih virov; izboljšanje sodelovanja in partnerstev ter ekosisteske storitve in gorsko kmetijstvo - ekološki, socialni in politični vidiki.
 
Hribovsko kmetijstvo je ena od dvanajstih tem, ki jih navaja drugi člen Alpske konvencije, za njegovo zaščito pa je bil sprejet tudi posebni Protokol Hribovsko kmetijstvo. Ta protokol je leta 2006 postal tudi del EU zakonodaje. Dodatno tudi Akcijski načrt za podnebje v Alpah opozarja na vlogo hribovskega kmetijstva in na njihovo ogroženost zaradi podnebnih sprememb. Poudarja prispevek hribovskega kmetijstva za okolje ter ohranjanje in privlačnost alpske krajine. 
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.

 
Cilj 
Glavni cilji Platforme so: 

  • najti inovativne procese za povečanje dodane vrednosti preko trajnostnih načinov kmetovanja;
  • spodbujati razvoj novih produktov;
  • optimiranj obstoječih kooperativnih modelov in promocija novih oblik sodelovanja za deverzifikacijo kmetijske dejavnosti;
  • iskanje načinov izboljšanja ekološke, gospodarske in socialne funkcije območij gorskega kmetijstva;
  • izmenjava informacij in znanja;
  • dviganje ozaveščenosti javnosti;
  • prispevati k implementaciji Akcijskega načrta za podnebne spremembe v Alpah.

Aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine v trenutnem mandatu

Dokumenti: 

Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 
 

Dokumenti:

Aktivnosti:

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.