Platforma Energija

Predsedstvo: Švica 
Energija je vedno bila strateška tema v državni politiki. V zadnji letih postaja vedno bolj pomembna, zaradi velikih sprememb energetskega sistema, ki se dogajajo danes in se bodo dogajale tudi v prihodnje. Pomemben cilj nacionalnih, evropskih in mednarodnih pravnih aktov je: prestrukturiranje energetskih sistemov v smislu povecanja proizvodnje in uporabe obnovljivih virov energije. Drug pomemben cilj je povecanje ucinkovitosti energije in virov. Spodbujanje obnovljivih virov energije igra pomembno vlogo v spreminjanju Alpskega energetskega sistema.

Predvsem v Alpah, mora biti posebna pozornost usmerjena na preoblikovanje energetskih sistemov, saj mora le-to upoštevati posledice podnebnih sprememb (ekstremni vremenski dogodki), ki lahko vplivajo na ta sistem in njegovo infrastrukturo. Razviti morajo biti sistemi prilagajanja, ki so odporni ter odzivni na ekstremne dogodke. 

1. Kaj je Platforma za energijo?
Platforma je priložnost za nadaljnjo izmenjavo mnenj o spremembah alpskega energetskega sistema ter za iskanje rešitev za ravnovesja med zašcito okolja in uporabo prostora in energije. 

V luči zavedanja pomena energetske tematike in vpliva energetske infrastrukture na alpski prostor je XII. Alpska konferenca ustanovila Platformo za energijo.

Platforma deluje na temelju Protokola »Energija« Alpske konvencije in podnebnih in energijskih strategij na nacionalni, regionalni in lokalni ravni pogodbenic. Energijsko intenzivni sektorji, kot sta promet in turizem bodo obravnavani kot prioriteta, skladno s cilji veljavnega Večletnega programa dela (MAP 2011-2016). Nadalje pa Platforma za energijo prispeva tudi k udejanjanju Akcijskega načrta Alpske konvencije za podnebje, ki se zavzema za spodbujanje energetske ucinkovitosti in podnebju prijazne energije.

V mandatnem obdobju 2013-2014 Platforma deluje na dveh ravneh: na ravni osrednje ekspertne skupine in strokovnih delavnic namenjenih širokemu krogu udeležencev. Tri glavne teme, ki oblikujejo mandat Platforme v letih 2013-2014 so:

  1. Poraba energije: poudarjanje pomena koncnih uporabnikov in osredotocenost na njihov prispevek k zmanjšanju porabe energije s pomocjo ucinkovitosti in zadostnosti.
  2. Proizvodnja energije: na tem podrocju se lahko pojavijo konflikti med interesi proizvodnje energije in zahtevami po trajnostnem razvoju. To je podrocje, ki se sooca z izzivi rastocega povpraševanja po energiji in istocasnimi zahtevam po trajnostnem razvoju. Zaradi svoje nestanovitnosti, obnovljivi viri energije postavljajo specificne zahteve o regionalnih naravnih pogojih in so posebej pomembni za ranljive alpske ekosisteme
  3. Prenos energije: Razprave s poudarkom na energetskem sistemu kot mreži; stabilnem omrežju, decentralizaciji in možni nestanovitnosti ter vlogi, ki jo igrajo Alpe, kot koridor za prometno omrežje in njihovi funkciji shranjevalca obnovljivih virov energije.

Poleg tega je trajnostno rabo energije potrebno dopolniti tudi s spodbujanjem varcevanja z energijo in racionalno rabo, predvsem v proizvodnih procesih in hotelskih kompleksih, z ucinkovitostjo zgradb in njihovih grelnih/ohlajevalnih sistemih itd. Predvideni posebni ukrepi bi morali predvideti tudi energetske potrebe alpskega prostora, ki se razprostira na velikih površinah in veliki nadmorski višini; razlicne razpoložljivosti obnovljivih virov energije in vplivom sezonskosti in geomorfološke konfiguracije na porabo energije (Protokol »Energija«, 5. clen).

Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za clane delovnih skupin/platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike v delovne skupine/platform.

2. Cilji 
Glavni cilji Platforme so:

  • priprava izhodišcnega porocila, ki bo vsebovalo splošni pregled stanja na obmocju Alp (do XIII. Alpske Konference);
  • primerjava sistemov, strategij in konceptov za vkljucevanje obnovljivih virov energije na trg;
  • izvedba delavnic;
  • dviganje osvešcenosti ljudi o varcni rabi energije;
  • izmenjava izkušenj pokriti tako proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, kot tudi zmanjšanje porabe energije in energetsko ucinkovitost.

3. Dejavnosti, dokumenti in rezultati delovne skupine

4. Povezave in dodatne informacije

Nazaj na seznam
Wir verwenden Cookies, um Sie auf unserer Webseite bestmöglich mit Informationen versorgen zu können. Wenn Sie diese Webseite weiterhin nutzen, akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.