Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA ZA UPRAVLJANJE VODA V ALPAH
Predsedstvo: Italija
 
Voda je ena od dvanajstih tem, ki jih navaja drugi člen Alpske konvencije, vendar pa ta posebna tema še ni bila obravnavana v ločenem protokolu. Glede upravljanja z vodami je cilj Alpske konvencije ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, tako da ohranjamo jezera in reke neonesnažene, da uporabimo naravne tehnike hidravličnega inženiringa ter da uporabimo vodno energijo na takšen način, da bo služila interesom lokalnega prebivalstva in okolja.  
  
Izjava predsednika Platforme za upravljenje voda Alpske konvencije, Riccarda Rigona, ob Svetovnem dnevu voda , ki ga praznujemo v 22/03/2014.

1. Kaj je Platforma za upravljanje voda v Alpah? 

Alpska konvencija je ustanovila Platformo za upravljanje voda na X. Alpski konferenci leta 2009, potem ko je bilo sprejeto drugo Poročilo o stanju Alp “Voda in upravljanje z vodnimi viri”. Platforma upošteva cilje in priporočila, ki jih vsebuje to Poročilo. Poleg tega tudi Akcijski načrt za podnebje v Alpah, ki ga je sprejela X. Alpska konferenca, vsebuje več točk, ki se nanašajo na upravljanje z vodnimi viri. Med njimi: izvajanje Okvirne direktive EU o vodah, preprečevanje pomanjkanja vode in razvijanje rastlin v skladu z ekologijo vodotokov. Podrobneje Akcijski načrt zahteva, da vse pogodbenice Alpske konvencije takoj sprejmejo skupne ukrepe za omejitev posledic podnebnih sprememb, še zlasti s pripravo smernic za izgradnjo, optimizacijo in sanacijo malih hidroelektrarn ob spoštovanju vodnih okolij in biotske raznovrstnosti. V Večletnem programu dela je voda obravnavana kot eden glavnih ciljev vključena pa je tudi v poglavju o podnebnih spremembah, kot enem ključnih področij delovanja.   
 
V letih 2013-2014 Delovna skupina deluje kot omrežje strokovnjakov in bo organizirala tri delavnice na področjih, ki bodo predstavljala izziv upravljanju voda v Alpah. Cilj teh delavnic je združiti strokovnjake, upravljalce in zaiteresirano javnost pri razpravi o: 
  • načrtih za prilagajaje podnegnim spremembam na lokalni ravni na področju upravljanja voda: izkušnje in strategije;
  • preprečevanju hidroloških tveganj na območju Alp: poplavna ogroženost in Poplavna direktiva 2007/60;
  • upravljanju s tveganji in geomorfološki procesi.
Člani platforme so delegati pogodbenic Alpske konvencije in uradnih opazovalk.
 
Seznam članov

2. Cilji
 
Cilji Platforme za upravljanje voda so: 
  • komuniciranje in dviganje ozaveščenosti o problematiki upravljanja voda v Alpah;
  • služiti kot omrežje strokovnjakov;
  • širiti splošno zavedanje o problematiki podnebnih sprememb in naravnih nesreč;
  • predstavitev primerov dobrih praks in strategij prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja voda;
  • tesno sodelovanje s partnerji in ostalimi delovnimi skupinami.

3. Dejavnosti, dokumenti in rezultati Platforme za upravljanje voda v Alpah
 
Aktivnosti:   

Dokumenti:  

4. Povezave in dodatne informacije


<<