Intranet 
SearchGo SearchTEMATSKA DELOVNA TELESA

Alpska konferenca in Stalni odbor ustanavljata delovne skupine, platforme in ad hoc tematske skupine v skladu s trenutnimi potrebami. Ta tematska telesa podpirajo delo Alpske konvencije in obravnavajo različne teme, ki se nanašajo na trajnostni razvoj. 
 
Tematska delovna telesa so odgovorna za spremljanje aktualnih razvojnih dosežkov ter pripravo priporočil in izvedbenih ukrepov. Običajno so ustanovljena za dveletno obdobje, posebne teme pa  lahko obravnavajo v podskupinah. Tematska delovna telesa poročajo Alpski konferenci in Stalnemu odboru. 
 
Tukaj lahko preberete poročilo namestnice generalnega sekretarja ga. Elmi o delu Delovnih skupin in Platform v mandatem obdobju 2015-2016.

Trenutno delujejo naslednja tematska delovna telesa:

 1. Delovna skupina za promet
 2. Platforma naravne nesreče - PLANALP
 3. Platforma za ekološko omrežje
 4. Platforma za upravljanje voda v Alpah
 5. Platforma "Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba" - WISO
 6. Delovna skupina "alpska makroregija"
 7. Platforma "hribovsko kmetijstvo"
 8. Delovna skupina “gorski gozd”
 9. Delovna skupina “Trajnostni turizem”
 10. Ad hoc strokovna skupina za prostorsko načrtovanje
 11. Posvetovalni odbor za zeleno gospodarstvo
 12. Alpski posvetovalni odbor ta podnebje

 
 


<<