Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA ZA UPRAVLJANJE VODA V ALPAH
Predsedstvo: Italija in Slovenija


Voda je ena od dvanajstih tem, ki jih navaja drugi člen Alpske konvencije, vendar pa ta posebna tema še ni bila obravnavana v ločenem protokolu. Glede upravljanja z vodami je cilj Alpske konvencije ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, tako da ohranjamo jezera in reke neonesnažene, da uporabimo naravne tehnike hidravličnega inženiringa ter da uporabimo vodno energijo na takšen način, da bo služila interesom lokalnega prebivalstva in okolja.

Alpska konvencija je ustanovila Platformo za upravljanje voda na X. Alpski konferenci leta 2009, potem ko je bilo sprejeto drugo Poročilo o stanju Alp “Voda in upravljanje z vodnimi viri”. Platforma upošteva cilje in priporočila, ki jih vsebuje to Poročilo. Poleg tega tudi Akcijski načrt za podnebje v Alpah, ki ga je sprejela X. Alpska konferenca, vsebuje več točk, ki se nanašajo na upravljanje z vodnimi viri. Med njimi: izvajanje Okvirne direktive EU o vodah, preprečevanje pomanjkanja vode in razvijanje rastlin v skladu z ekologijo vodotokov. Podrobneje Akcijski načrt zahteva, da vse pogodbenice Alpske konvencije takoj sprejmejo skupne ukrepe za omejitev posledic podnebnih sprememb, še zlasti s pripravo smernic za izgradnjo, optimizacijo in sanacijo malih hidroelektrarn ob spoštovanju vodnih okolij in biotske raznovrstnosti. V Večletnem programu dela 2017-2022 je voda obravnavana v štirih prednostih področjih: naslavljanje podnebnih sprememb - tako kot eden glavnih ciljev vključena pa je tudi v poglavju o podnebnih spremembah - tako v temi 1 (obvladovanje sušnih odbobij), kot v temi 2 (proizvodnja obnovljive energije), ozelenitev gospodarstva - se posebej skozi temo 2 o hidroenergiji, biotsko raznovrstkos - v skladnosti z ukrepi directive 2000/60/EC, kot tudi EUSALP - še posebej skozi aktivnosti Akcijske skupine 6.

V letih 2017-2018 se Platforma ukvarja s temama: Kako obvladovati sušna obdobja na območju Alp: od analize podnebnih podatkov (padavinski vzorci/scenariji, vzorci/scenariji sneženja ) do strateškega načrtovanja ter nadaljnja obravnava smernic o malih hidroelektrarnah: ocena in priporočila za prihodnost.

Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.

Cilji

Cilji Platforme za upravljanje voda so:

 • komuniciranje in dviganje ozaveščenosti o problematiki upravljanja voda v Alpah;
 • služiti kot omrežje strokovnjakov;
 • širiti splošno zavedanje o problematiki podnebnih sprememb in naravnih nesreč;
 • predstavitev primerov dobrih praks in strategij prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja voda;
 • tesno sodelovanje s partnerji in ostalimi delovnimi skupinami.

Dejavnosti, dokumenti in rezultati Platforme v trenutnem mandate

Dokumenti:

Aktivnosti:

  Pretekle dejavnosti, dokumenti in rezultati Platforme za upravljanje voda v Alpah

  Aktivnosti: 

  Dokumenti:


  <<