Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA VELIKE ZVERI IN PROSTOŽIVEČI PARKLJARJI TER DRUŽBA 
Predsedstvo: Stalni secretariat Alpske konvencije 

 
Trajnostno upravljanje z divjimi živalmi zahteva iskanje ravnotežja in usklajevanje okoljskih, ekonomskih in socialno-kulturnih interesov: antagonizem je treba upravljati: prosto živeče živali – družba. 
 
Cilj Platforme “Velike zveri in prostoživeči parkljarji ter družba” Alpske konvencije, je poiskati rešitve za upravljanje velikih zveri in prostoživečih parkljarjev z upoštevanjem celostnega pristopa. Platforma presega strogo ekološki pristop in si za uravnotežen pristop ekonomskih in družbenih vidikov. 
 
Platforma (imenovana WISO) je bila ustanovljena na X. Alpski konferenci, leta 2009. V letih 2017-2018 se Platforma osredotoča na promocijo izmenjava znanja, dialog in sodelovanje med pogodbenica in pristojnimi organi, z upravljavci divjih živali, lovci in gozdarji; trajnostnih sistemih preprečevanja škode skozi poročilo in izmenjavo nacionalnih in regionalnih pristopov in dobrih praks, kot tudi analizo možnih prijav uporabo Kmetijskega sklada za razvoj podeželja za financiranje ukrepov preprečevanja škode; razvoj priporočil za mednarodno usklajene ukrepe upravljanja rjavega medveda na ravni Alp ob upoštevanju rezultatov projekta Life DinAlp Bear in navodil skupine Bear Alpine Group ter drugih pomembnih pobud; nadalje razvijati usklajene programe za genetsko spremljanje velikih zveri na nivoju Alp ter promocije iniciative za preprečevanje oplojevanja v ožjem sorodstvu v subpopulacijah (na primer okrepitev).
  
Platforma stremi k zaščiti in skrbi za naravo in krajino ter njuno ohranjanje na način, ki zagotavlja dolgotrajno in obsežno učinkovitost ekosistemov, skladno s prvim členom Protokola “Varstvo narave in urejanje krajine” in podpira prizadevanja članic za zaščito prostoživečih živali in rastlinskih vrst, njihove raznovrstnosti in njihovega habitata.
  
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.
 
Cilji 

V skladu z mandatom so najpomembnejše dejavnosti Platforme:
 • Promocija procesov med pogodbenicami, ki spodbujajo izmenjavo izkušenj, podatkov in informacij za podporo odločevalcem, kot tudi koordinacijo akterjev na področju velikih zveri
 • Spodbujanje dialoga med pristojnimi organi upravljavci divjih živali, lovci in gozdarji ob vzpostavitvi mehanizmov za posvetovanje in informiranje;
 • Nadalje razviti usklajene programe za genetsko spremljanje velikih zveri na nivoju Alp;
 • razviti priporočila za mednarodno usklajene ukrepe upravljanja rjavega medveda na ravni Alp ob upoštevanju rezultatov projekta Life DinAlp Bear in navodil skupine Bear Alpine Group ter drugih pomembnih pobud;
 • spodbujati pobude za preprečevanje oplojevanja v ožjem sorodstvu v subpopulacijah (na primer okrepitev);
 • poročanje in izmenjava izkušenj o nacionalnih in regionalnih pristopih ter primerov (dobrih) praks pri trajnostnih sistemih preprečevanja škode in kompenzacije ob napadih velikih zveri na živino; 
 • izdelati priročnik o možni uporabi sredstev "Program razvoja podeželja" Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za financiranje ukrepov preprečevanja škode.

Aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine v trenutnem mandatu

Dejavnosti Platforme WISO

  Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 

  Dejavnosti Platforme WISO

   


  <<