Intranet 
SearchGo Search

 
 
 
AD HOC DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO NOVEGA VEČLETNEGA PROGRAMA DELA 2017-2022  
Predsedstvo: Nemčija 

 
Glavni cilj Večletnega programa dela (MAP/VPD) je postaviti prioritete in aktivnosti za izvajanje Alpske konvencije in njenih protokolov za naslednje šest-letno obdobje. Predstavlja splošni okvir skupnih projektov in ukrepov pogodbenic in  opazovalk za implementacijo določb Okvirne konvencije in protokolov ter se  v povezavi s tem  navezuje na različne vidike trajnostnega razvoja in medsektorskega pristopa.   
 
Prvi MAP/VPD je bil pripravljen za obdobje 2005-2010 kot posledica potrebe in za vzpostavitev novih pristopov promocije in implementacije Alpske konvencije. Dokument je bil sprejet na VIII. Alpski konferenci v Garmisch-Partenkirchen-u in je določil šest prioritet za povečanje izvajanja konvencije in njenih protokolov: Poročila o stanju Alp, skupni projekti na štirih prioritetnih področjih (mobilnost, dostopnost in tranzitni promet; družba, kultura, identiteta; turizem, prosti čas, šport; narava, kmetijstvo in gozdarstvo, kulturna krajina), izvajanje konvencije, odnosi z javnostmi, izmenjava izkušenj in mednarodno sodelovanje. Celoten dokument je na voljo tukaj.     
 
V drugem MAP/VPD za obdobje 2011 in 2016 je bilo pet prednostnih področij podrobneje opredeljenih; »do leta 2016 bi se ukrepi Konvencije morali nanašati na naslednjih pet medsektorskih tematskih področij: demografske spremembe; podnebne spremembe; turizem; biotska raznovrstnost; promet in mobilnost«. Celoten dokument je na voljo tukaj.     
 
Ta delovna skupina je bila ustanovljena z nalogo priprave predloga za Večletni program dela za obdobje 2017-2022, ki so ga sprejeli ministri na XIV. Alpski konferenci oktobra 2016. Delovna skupina je upoštevala rezultate dosežene v obdobju MAP/VPD 2011-2016, trenutni razvoj dogodkov ter nove vpoglede v ključne izzive Alpske regije. Opredelila je kontekst transnacionalnega sodelovanja in delala na preizkušenem pristopu ravnotežja med razvnojno-usmerjenimi težnjami in potrebo po zaščiti okolja.   
 
Pogodbenice in opazovalke Alpske konvencije so imenovale eksperte za člane delovne skupine.  
 
Cilji:
 
Glavni cilji Ad hoc Delovne skupine MAP/VPD so bili:
  • Priprava osnutka predloga MAP/VPD 2017-2022 za sprejem s strain ministrov na Alpski konferenci;
  • Delo na podlagi izkušenj preteklih MAP/VPD ob upoštevanju razvoja izvajanja Alpske konvencije;
  • Opredeliti prednostna področja aktivnosti/tem za izvajanje Alpske konvencije. 
 
Aktivnosti, dokumenti:

 


<<