Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA ZA NARAVNE NESREČE (PLANALP)
Predsedstvo: Avstrija
 
  
Platforma za naravne nesreče Alpske konvencije (PLANALP) je bila vzpostavljena z namenom priprave skupne strategije za preprečevanje naravnih nesreč v Alpah ter izmenjave znanja o strategijah prilagajanja. Obseg škode, ki jo take nesreče povzročijo, se stalno povečuje, vzroki za to pa so poznani. Zato je nujno potrebno sprejeti ukrepe za celotno območje Alp.
 
Po uničujočih plazovih in poplavah leta 1999 je Alpska konferenca imenovala Delovno skupino Planalp z nalogo, da pripravi skupne strategije in določi delovna področja na ravni pogodbenic Alpske konvencije. Na podlagi priporočil Delovne skupine so leta 2004 ministri na VIII. Alpski konferenci ustanovili PLANALP. Mandat Platforme PLANALP obsega koncepte za celovito upravljanje tveganj pri zaščiti pred naravnimi nesrečami in usklajeno izvajanje nadaljnjih ukrepov.   
 
V mandatnem obdobju 2017-2018 so aktivnosti PLANALP-a usmerjene na:  
  • priprava VII. Poročila o stanju Alp na temo naravnih nesreč in upravljanja s tveganji
  • prenos znanja in izmenjavo primerov praks o zmanjševanju tveganja naravnih nesreč na območju Alp;
  • vlogo žensk pri obvladovanju naravnih nesreč s posebno pozornostjo na alpski regiji   
Tematika naravnih nesreč je obravnavana v protokolu "Urejanje prostora in trajnostni razvoj", pa tudi v drugih protokolih in v Akcijskem načrtu za podnebne spremembe v Alpah. Naravne nesreče so bile poudarjene v Večletnem programu dela 2005-2010, kjer so bile navedene kot eno od petih prednostnih področjih. Trenutni Večletni program  dela 2017-2022 naravne nesreče obravnava kot del področja za podnebnih sprememb in prebivalstva in kulture.
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.
 
Cilji 

Glavni cilji Platforme za naravne nesreče so:
  • osnutek VII. Poročila o stanju Alp na temo naravnih nesreč in upravljanja s tveganji
  • razprava o konceptih celovitega zmanjševanja tveganj naravnih nesreč;
  • opredelitev primerov dobre prakse;
  • izvajanje nadaljnjih ukrepov s področja;
  • krepitev čezmejne izmenjave izkušenj.
Aktivnosti, dokumenti in rezultati delovne skupine v trenutnem mandatu

Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 

 


<<