Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA ALPSKE KONVENCIJE ZA EKOLOŠKO OMREŽJE
Predsedstvo:
Francija in Nemčija (izmenjaje) 
 
Ekološko omrežje je območje naravnih habitatov, ki so med seboj fizično in funkcionalno povezani prek prebivalstva in ekosistemov.   
 
Alpe so eden največjih strnjenih naravnih prostorov v Evropi in so dom več kot 30.000 živalskim in 13.000 rastlinskim vrstam. Protokol „Varstvo narave in urejanje krajine“ v svojem 12.  Členu specifično poudarja zavezo pogodbenic, da bodo „sprejele ustrezne ukrepe za oblikovanje nacionalnih in čezmejnih omrežij zavarovanih območij, biotopov in območij zaščite ter območij vrednih zaščite.“ Ohranjanje in vrednotenje biotske raznovrstnosti in krajine je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konvencije za obdobje 2017-2022.
 
Platforma Alpske konvencije za ekološko omrežje je bila ustanovljena na IX. Alpski konferenci leta 2006, kot strokovni forum za razvijanje skupnih strategij za prispevanje k ohranjanju biotske raznovrstnosti v Alpah, predvsem s pripravo in podpiranjem ukrepov, ki zagotavljajo povezanost med naravnimi habitati. 
  
Platforma za ekološko omrežje deluje na ravni znanosti, politike in izvajanja s ciljem identifikacije pojavljajočih se vprašanj vezanih na ekološko povezljivost. Njeno članstvo tudi navdihuje in podpira čezmejne, vse-alpske in nacionalne projekte na področju ekološke povezljivosti ter sodeluje pri oblikovanju različnih specifičnih publikacij. Platforma analizira, predstavlja in komunicira vlogo ekoloških omrežij in povezljivosti pri implementaciji zelenega gospodarstva v Alpah, še posebej na področju dobrih praks. Na ta način platforma vključuje ekološko povezljivost tudi v druge sektorje (predvsem prostorsko planiranje). 
 
Od leta 2011 je Platforma za ekološko omrežje imenovala deset Pilotnih regij Alpske konvencije za ekološko povezljivost, ki obsegajo obstoječa zavarovana območja vendar vključujejo širša območja. Pilotne regije so ozemlja, pogosto čezmejna, na katerih se izvajajo specifične aktivnosti s ciljem razvoja ekološke povezljivosti. Platforma za ekološko omrežje podarja uradno priznanje njihovi zavezanosti ter jih podpira z organiziranjem priložnosti za izmenjavo izkušenj med strokovnjaki in spremlja njihov napredek. 
 
Platforma za ekološko omrežje sledi tudi EU politikam in aktivnostim na področju zelene infrastrukture. Tesno sodeluje tudi z EUSALP Akcijsko skupino 7. Preko Alp, Platforma za ekološko omrežje podpira Memorandum o soglasju med Alpsko konvencijo in Karpatsko konvencijo ter med Alpsko konvencijo, Karpatsko konvencijo in Konvencijo o biotski raznovrstnosti. 
 
V letih 2017-2018 Platforma za ekološko omrežje nadaljuje s svojimi glavnimi dejavnostmi izmenjave znanja med strokovnjaki ter podpore in razvoja omrežja Pilotnih regij. Poleg tega specifično analizira kako je oz bi lahko bila ekološka povezljivost vključena v prostorsko planiranje. 
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.
 
Cilji
 
Glavni cilji Platforme za ekološko omrežje so:
  • nadaljnje podpiranje Pilotnih regij za ekološko povezljivost Alpske konvencije in spodbujanje drugih regij za nominacijo kot novih Pilotnih regij, s predstavitvijo in skupnih razvojem možnih ukrepov in okrepitve politične podpore. Kot rezultat se bo število Pilotnih regij povečalo in postalo še učinkovitejše.
  • Spodbujati izmenjavo, razvoj in prenos znanja in izkušenj o ekološki povezanosti;
  • Prikazati dobrobiti ukrepov povezljivosti na zeleno gospodarstvo v Alpah.
  • Širiti mrežo deležnikov za ekološko povezljivost v Alpah in širše.  
Aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine v trenutnem mandatu
Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 

Pilotne regije Alpske konvencije za ekološko povezljivost:

 


<<