Intranet 
SearchGo Search

Kaj je EUSALP?

Strategiji Evropske unije za alpsko regijo (EUSALP) je četrta makro-regijska strategija ustanovljena s strani Evropske unije za skupno reševanje izzivov, s katerimi se srečuje določeno geografsko območje (v tem primeru Alpska makro-regija) in ima koristi od okrepljenega sodelovanja za doseganje gospodarske, družbene in okoljske kohezije.

Cilj EUSALP-a je promocija trajnostne gospodarske in družbene blaginje v alpski regiji z izboljšanjem privlačnosti, konkurenčnosti in povezljivosti tega območja, ob enem pa tudi ohranjanju okolja in zagotavljanju zdravega in uravnoteženega ekosistema.

Alpska konvencija je bila vključena v razvoj EUSALPA od samega začetka. Leta 2011 je na XI. Alpski konferenci ustanovila »Delovno skupino za makroregionalno strategijo za Alpe”.

Strategija zajema dva glavna dokumenta: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij in Akcijski načrt.

EUSALP je sestavljen iz naslednjih glavnih tematskih področji politike in medsektorskih področji politike ter njihovimi ustreznimi cilji:

 1. Področje politike: Gospodarska rast in inovacije
  Cilj: Pravičen dostop do zaposlitvenih možnosti ob izkoriščanju visoke konkurenčnosti regije
 2. Področje politike: Mobilnost in povezljivost
  Cilj: trajnostna notranja in zunanja dostopnost
 3. Področje politike: Okolje in energija
  Cilj: Bolj vključujoč okoljski okvir ter rešitve za zanesljivo oskrbo z energijo iz obnovljivih virov za prihodnost
 4. Področje politike: Institucionalna vprašanja
  Cilj: Zanesljiv model makroregionalnega upravljanja v alpski regij (da se izboljšata sodelovanje in usklajevanje ukrepov)

Tematska področja se izvajajo preko devetih Akcijskih skupin:


Področje politike Ukrep Vodja Akcijske skupine
Področje politike 1 Ukrep 1: Razvoj učinkovitega raziskovalnega in inovacijskega ekosistema
Ukrep 2: povečanje gospodarskega potenciala strateških sektorjev
Ukrep 3: izboljšanje ustreznosti trga dela ter izobraževanja in usposabljanja v strateških sektorjih
Področje politike 2 Ukrep 4: spodbujanje intermodalnosti in interoperabilnosti v potniškem in tovornemprometu
Ukrep 5: elektronske povezave za prebivalce in spodbujanje dostopa do javnih storitev
Področje politike 3 Ukrep 6: Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov
Ukrep 7: razvoj ekološke povezanosti na celotnem programskem območju EUSALP
Ukrep 8: izboljšanje obvladovanja tveganja in boljše obvladovanje podnebnih sprememb, vključno s preprečevanjem večjih tveganj za naravne nesreče
Ukrep 9: razvoj območja, da bi postalo vzorna regija za energetsko učinkovitost in obnovljivo energijo


Kako je Alpska konvencija vključena v EUSALP?

Alpska konvencija bistveno prispeva k oblikovanju in izvajanju EUSALP-a kot aktivna opazovalka v "generalni skupščini" (politični nivo) in v "izvršilnem odboru" (nivo usklajevanja) strategije.

Kar zadeva njeno vpletenost na ravni izvajanja, je bilo Alpski konvenciji zaupano so-vodenje Ukrepa 6 (skupaj z deželo Koroško).

So-vodenje Akcijske skupine 8 si deli predsedujoči Platformi "naravne nesreče" – PLANALP Alpske konvencije. Člani delovne skupina za promet in platforme za ekološko omrežje Alpske konvencije so aktivno vpleteni v delo Akcijskih skupin za ukrepa 4 in 7. Nadaljnje je Stalni sekretariat Alpske konvencije uradni opazovalec pri Ukrepu 4. Zaradi tematskih povezav in potrebe po horizontalnem usklajevanju znotraj strategije je na vidiku tudi sodelovanja z drugimi implementacijskimi telesi, kot je Ukrep 9.

Alpska konvencija je v procesu EUSALP-a zastopana skupaj s Predsedstvom in Stalnim sekretariatom, tesno pa sodeluje s Stalnim odborom, delovno skupino za makroregionalno strategijo za Alpe in ostalimi delovnimi skupinami in platformami.


<<