Intranet 
SearchGo Search

EUSALP – Akcijska skupina 6

Alpska konvencija, skupaj z deželo Koroško, vodi Akcijsko skupino za ukrep 6 EUSALP-a, ki se ukvarja s temo “Ohranjanje in ovrednotenje naravnih virov, vključno z vodo, in kulturnih virov “.Ta Ukrep svoj fokus posveča trem podtemam:  

  • Prostorski razvoj in ohranjanje tal
  • V prihodnost usmerjeno kmetijstvo in gozdarstvo (zaščita narave, družbeno-gospodarski in kulturni vidiki)               
  • Intergirano in trajnostno upravljanje z vodami 

 
Naloge Akcijske skupine vključujejo:

  • Prepoznavanje in podpiranje vključevanja pomembnih partnerjev
  • Priprava delovnega programa Ukrepa
  • Razvijanje posebnih meril za izbiranje ukrepov/projektov znotraj Ukrepa
  • Prepoznavanje ukrepov/projektov, ki jih je potrebno vključiti v EUSALP-ov delovni načrt
  • Prepoznavanje relevantnih virov financiranja za izvajane ukrepov/projektov ter za spremljanje njihovega izvajanja, vključno  s spremljanjem in vrednotenjem do določenih ciljev in kazalnikov 
  • Spodbujanje politične razprave makro-regije glede ukrepa 6, kot tudi zagotavljanje komunikacijo in prepoznavnost skupine.
  • Povezovanje in sodelovanje z drugimi ukrepi za zagotavljanje koherentnosti in v izogib podvajanja dela pri izvajanju strategije.   

Poslovnik Akcijskih skupin EUSALP-a 
 
Člani Akcijske skupine 6 EUSALP-a 
 
Dogodki Akcijske skupine 6 EUSALP-a
  
ALPGOV & EUSALP 
 
Vse vodje Akcijskih skupin EUSALP-a, vključno z Stalnim sekretariatom Alpske konvencije in dežele Koroške, so projektni partnerji projekta AlpGov, katerih cilj je podpora izvajanja EUSALP-a preko kreiranja primernih struktur upravljanja in mehanizmov, ki se razvijajo v sklopu Programa Območja Alp
 
 


<<