Intranet 
SearchGo SearchPLATFORMA ZA UPRAVLJANJE VODA V ALPAH
Predsedstvo: Nemčija in Italija
 
Voda je ena od dvanajstih tem, ki jih navaja drugi člen Alpske konvencije, vendar pa ta posebna tema še ni bila obravnavana v ločenem protokolu. Glede upravljanja z vodami je cilj Alpske konvencije ohranjanje in ponovna vzpostavitev zdravih vodnih sistemov, tako da ohranjamo jezera in reke neonesnažene, da uporabimo naravne tehnike hidravličnega inženiringa ter da uporabimo vodno energijo na takšen način, da bo služila interesom lokalnega prebivalstva in okolja.  
 
Alpska konvencija je ustanovila Platformo za upravljanje voda na X. Alpski konferenci leta 2009, potem ko je bilo sprejeto drugo Poročilo o stanju Alp “Voda in upravljanje z vodnimi viri”. Platforma upošteva cilje in priporočila, ki jih vsebuje to Poročilo. Poleg tega tudi Akcijski načrt za podnebje v Alpah, ki ga je sprejela X. Alpska konferenca, vsebuje več točk, ki se nanašajo na upravljanje z vodnimi viri. Med njimi: izvajanje Okvirne direktive EU o vodah, preprečevanje pomanjkanja vode in razvijanje rastlin v skladu z ekologijo vodotokov. Podrobneje Akcijski načrt zahteva, da vse pogodbenice Alpske konvencije takoj sprejmejo skupne ukrepe za omejitev posledic podnebnih sprememb, še zlasti s pripravo smernic za izgradnjo, optimizacijo in sanacijo malih hidroelektrarn ob spoštovanju vodnih okolij in biotske raznovrstnosti. V Večletnem programu dela je voda obravnavana kot eden glavnih ciljev vključena pa je tudi v poglavju o podnebnih spremembah, kot enem ključnih področij delovanja.   
 
V letih 2015-2015 se bo platforma ukvarjala s temama: Rečna geomorfologije in interakcije s prenosom sedimentov ter "Dialogom" med Okvirno direktivo o vodah in Poplavno direktivo. Posebna pozornost bo posvečena medsektorskim temam komuniciranja z lokalnimi oblastmi, znanstveniki, strokovnimi delavci in prebivalci. Razpoložljivosti podatkov bo obravnavana . Organiziranih bo več javnih dogodkov in delavnic na obravnavane teme.
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike v Delovne skupine/Platforme.
  
Seznam članov

Cilji
 
Cilji Platforme za upravljanje voda so: 

  • komuniciranje in dviganje ozaveščenosti o problematiki upravljanja voda v Alpah;
  • služiti kot omrežje strokovnjakov;
  • širiti splošno zavedanje o problematiki podnebnih sprememb in naravnih nesreč;
  • predstavitev primerov dobrih praks in strategij prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja voda;
  • tesno sodelovanje s partnerji in ostalimi delovnimi skupinami.

Dejavnosti, dokumenti in rezultati Platforme v trenutnem mandate 
 

Dokumenti:  

Aktivnosti:

Pretekle dejavnosti, dokumenti in rezultati Platforme za upravljanje voda v Alpah

Aktivnosti:  

Dokumenti:


<<