Intranet 
SearchGo SearchKAZALCI

Kazalci se navezujejo na cilje Alpske konvencije in njenih protokolov.  

Delovna skupina Alpske konvencije za okoljske cilje in kazalce je izdelala
vsealpski sistem kazalcev kot podlago za dolgoročno spremljanje in
analiziranje ter trajnostni razvoj Alp, za prepoznavanje in vrednotenje uspeha
izvajanja in vrzeli kot tudi tveganj in razvojnih trendov na območju Alp.

Dokumentiranje sprememb v Alpah kot življenjskem prostoru
Zaključno poročilo delovne skupine "Okoljski cilji in kazalci"
(3. mandat, oktober 2004) 

Pregled opisnih listov za kazalce

Poročilo (.pdf, 5.32 MB)

Priloga 1 (.pdf, 0.2 MB)
Priloga 2 (.pdf, 1.4 MB)
Priloga 3 (.pdf, 3.76 MB)
Priloga 4 (.pdf, 14.4 MB)
Priloga 5 (.pdf, 1.44 MB)

Sistemski model

Brošura "Okoljski cilji v alpskem prostoru in pristopi za monitoring
s pomočjo kazalcev"
(.pdf, 4MB)

 

<<