Intranet 
SearchGo SearchDELOVNA SKUPINA ZA PROMET
Predsedstvo: Francija
 

Glavni cilj protokola Alpske konvencije “Promet” je prizadevanje za trajnostno prometno politiko, ki zmanjšuje obremenitve in tveganja na področju znotraj-alpskega in čezalpskega prometa na mero, ki je sprejemljiva za ljudi, živali in rastline kot tudi za njihove življenjske prostore, med drugim z večjo preusmeritvijo prometa, zlasti tovornega prometa, na železnico z vzpostavitvijo primernih infrastruktur in trgu prilagojenih stimulacij. Spodbujanje trajnostnega prometa je tudi ena od šestih prioritet Večletnega programa dela Alpske konvencije 2017-2022. Srednjeročni cilj pogodbenic Alpske konvencije je ločiti gospodarsko rast od povečenja potreb po prevozu.
 
Delovna skupina za promet s svojimi dejavnostmi podpira dosego omenjenega cilja in izvajanje Protokola “Promet”.

Delovna skupina za promet je prvotno dobila mandat za pripravo in pogajanja o ''Protokolu Promet'' Alpske konvencije, ki je bil sprejet leta 2000. Leta 2002 je delovna skupina dobila mandate podpore izmenjavi informacij in izkušenj med Pogodbenicami Alpske konvencije skladno s IV. poglavjem ''Protokola Promet'' (''nadzor in ocena'').   
 
Od leta 2002 dalje je Delovna skupina za promet delovala v skladu z dvoletnim mandatom in obravnavala posebna vprašanja. Poudarek dela zadnjih let, ki se nadaljuje tudi v obdobju 2017-2018 je ocena in internalizacija dejanskih stroškov prometa (čl. 14 Protokola), predvsem na področju implementacije Evrovinjetne direktive, kot tudi merjenja in kontrole vplivov prometa na okolje (čl. 15 in 16). Delovna skupina prav tako nadaljuje raziskave inovativnih logističnih reštive, vključno z inovacijami v železniškem sistemu in razvojem alternative infrastrukture goriv. Nadaljuje se bo  izmenjava z različnimi delovnimi telesi na področju prometa v Alpah, kot npr. s Züriško skupino in EUSALP.
 
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.
 
Cilji 
 

Glavni cilji so:

  • razvoj koordiniranih informacij na področju potniškega in tovornega prometa; 
  • spremljanje implementacije Alpske konvencije in predvsem protokola “Promet”
  • prizadevanje za zmanjšanje škodljivega vpliva prometa na zdravje in okolje, s poudarkom na prispevanju k oblikovanju pozitivnih okoliščin za uporabo trajnostnih načinov prometa;
  • zbiranje, analiza in razvijanje primerov dobre prakse.

Aktivnosti, dokumenti in rezultati delovne skupine v trenutnem mandatu 

Pretekle dejavnosti, dokumenti, rezultati delovne skupine za promet

  Podskupina "Trajnostna mobilnost" (2008-2014): 


 


<<