Intranet 
SearchGo SearchDELOVNA SKUPINA “GORSKI GOZD”
Predsedstvo: Italija

Gorski gozdovi predstavljajo razpoznavni element alpskega prostora. Če z gozdovi gospodarimo trajnostno, le-ti opravljajo številne funkcije; varovanje tal, varstvom pred naravnimi nesrečami,  vir obnovljivih surovin, virov energije in možnosti zaposlovanja, blažitev podnebnih sprememb, ekosistem za ohranjanje in varovanje alpske biotske raznovrstnosti ter razpoznavni element krajine.  
 
Delovna skupina »Gorski gozd« je bila ustanovljena na XII. Alpski konferenci leta 2012 in bo delovala v okviru izvajanja Protokola “Gorski gozd” Alpske konvencije. S svojim delovanjem bo Delovna skupina prispevala k izvajanju različnih med-sektorskih nalog Večletnega programa dela Alpske konvencije, še posebej z naslednjih področij: podnebne spremembe, biotska raznovrstnost, turizem in zelena ekonomija.  
 
Delovna skupina ima pomembno vlogo za gozdni sistem tako na področju razvoja prilagoditvenih politik na regionalni in lokalni ravni kot tudi v luči njegovega potenciala za blažitev absorpcije. Na področju prilagoditvenih politik Delovna skupina v skladu z Akcijskim načrtom za podnebne spremembe v Alpah in v okviru izvajanja Protokola “Gorski gozd” spodbuja ohranjanje gospodarjenja z gozdovi na območjih, ki so izpostavljena naravnim nesrečam, z namenom, da se varovalna funkcija in ohranitev gozdov zagotovita tudi s pomočjo usklajenih instrumentov za spremljanje vpliva podnebnih sprememb. Delovna skupina bo obravnavala tudi vprašanja povezana s proizvodnjo surovin in obnovljivih virov energije ter spodbujala uporabo lesa.  
 
Delovna skupina v sodelovanju z ostalimi Delovnimi skupinami in Platformami prispeva k ohranjanju alpske biotske raznovrstnosti ter njihove zaščite pred učinki podnebnih sprememb, kot so: pomik rastlinskih pasov navzgor, spremembe v sestojih gozdov in v habitatih alpskega rastlinstva in živalstva.  
 
Gorski gozdovi so razpoznavni element alpske krajine, hkrati pa imajo tudi rekreacijsko funkcijo, zato Delovna skupina na področju »turizma« aktivno deluje na področju zbiranju primerov dobrih praks ovrednotenja gozdov s pomočjo trajnostnega gozdnega turizma ter podobnih aktivnosti, ki prispevajo k razvoje zelenega gospodarstva v alpskem loku.   
 
V mandatnem obdobju 2017-2018 so aktivnosti Delovne skupine, na podlagi rezultatov doseženih v obdobju 2015-2016, usmerjene v proizvodno funkcijo Alpskih gorskih gozdov; aktivnosti usmerjene v prepoznavanje in vrednotenje ekosistemskih storitev Alpskih gozdov. 
 
Še posebej delovna skupina zbira politike in dobre prakse povezane z vlogo alpskih gozdov pri nizko-ogličnih, trajnostnih in družbeno-vključujočih gospodarstvih za alpsko regijo; s poudarkom na lesu, energiji in ne-lesnih proizvodih ter opisuje medsebojno povezanost med zaščitnimi gorskimi gozdovi in zaščitenimi območji na področju zagotavljanja sveže vode in zaščite pred poplavami. 
  
Pogodbenice Alpske konvencije imenujejo eksperte za člane Delovnih skupin/Platform. Opazovalke lahko imenujejo svoje predstavnike.    
 
Cilji

Skladno z mandatom so najpomembnejši cilji Delovne skupine:
 • Priprava dveh poročil o glavnih temah, z informacijami, dobrimi praksami, možnostih izvajanja ter s priporočili za izvajalce in oblikovalce politik.
 • Organizacija delavnic na pomembne teme s področja gorskih gozdov in najmanj ene tehnične conference v okviru Avstrijskega predsedstva Alpski konvenciji.
 • Dviganje ozaveščenosti o vlogi gosta pri zelenem gospodarstvu.
 •  Širjenje dobrih praks in spodbujanje sektorskege in med-sektorske izmenjave izkušenj in sodelovanja.
 • Izmenjava znanja o temah, ki so zanimive in relevantne za deležnike, občije in lokalne/regionalne deležnike.
 • Spodbujanje gospodarjenja z gozdovi.
 • Prispevati k blažitvi podnebnih sprememb.
 • Zaščiti alpske biotske raznovrstnosti.
 • Zbiranje podatkov o stanju gorskih gostov pogodbenic.
 • Zbiranje primerov dobrih praks.
 • Sodelovanje z drugimi Delovnimi skupinami in Platformami Alpske konvencije (predvsem Platforme za upravljanje voda v Alpah in PLANALP, Platformo "gorsko kmetijstvo" in delovno skupino za "Alpska makroregija") 
Aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine v trenutnem mandate

Pretekle aktivnosti, dokumenti in rezultati Delovne skupine 

 


<<